Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ckm;s ffu;%Sg
iyh fok nj lSju
t,a, jQ ;¾ck .ek
fiañKsf.ka fy<sorõjla

miq.sh ckdêm;sjrKfhaÈ l,dlrejka udOH idlÉPd mj;ajñka ;uka iyh m<lrk md¾Yjh ms<sn|j úúO m%ldY ksl=;a lsÍug lghq;= l,d' ta wdldrfhka ;uka ckdêm;sjrKfha§ ffu;%Smd, isßfiak uy;dg iyh olajk njg ckm%sh ks<s fiañKs boaou,af.dvo udOH yuqjl§ m%ldY lr isáhd'

tys§ m%ldYl, lreKq;a iu.ska wehg ÿrl:kh Tiafia fukau" ieñhdgo úúO ;¾ck t,a,jQ njg fiañKs úiska fï jk úg fy<sorõ lr ;sfnkjd' ta i;s wka;fha mqj;am;lg woyia olajñkqhs'

tys§ weh mjid we;af;a fmd,sia ks,Odßfhla jk ;ukaf.a ieñhd fiajh lrk ia:dkhg meñKs msßila *hs,a fpla lrñka Tyqf.a je/oaola we;soehs fidhd ne,Sug mjd
lghq;= l, njhs'

weh jeäÿrg;a oelajQ woyia my;ska''''

miq.sh ld,h we;=<; fï rfÜ l,d Ys,amSka foaYmd,kuh l%shdldrlï fj; ueÈy;a jqKd' we;a;gu l,dlrejka foaYmd,kSlrKh fjk tl yß o@

foaYmd,kuh jYfhka wms yefudagu lsishï u;hla oeÍfï whs;sh ;sfnkjd' kuq;a ug ysf;kjd l,dlrefjda lsishï mlaIhl mdglg fjkaù ksfhdackh fkdl< hq;=hs lsh,d' wms yefudau ck;dj wdorh lrk ck;d ksfhdað;fhda' wms tl tl mdg mlaI nod .;a;u tal fma%laIlhdg lrk widOdrKhla' kuq;a miq.sh foaYmd,kuh jd;djrKh ;=< ug f,dl= nhla oekqKd' fï úÈhg .sfhd;a wfma rg lsishï ïf,aÉP ;;a;ajhlg weo jefghs lsh,d' wfma rfÜ kS;shla ;snqfKa kE' úkhla ;snqfKa kE'

tlsfkldg f.!rj lsÍula ;snqfKa kE' ug ys;=Kd wfma orejkag b;sß fjkafka ïf,aÉP rgla lsh,d' fï foaj,a tlal l,dlrejka msßilg myr§fï isoaêh weyqju ug f,dl= flaka;shla wdjd' ta ksid ;uhs Bg úreoaOj idOdrKh bIag lrkak lshk mKsjqvh ÿkafka' uf.a ieñhd fmd,sia ks,Odßfhla' uf.a jHdmdr wdrlaIl wxYhg iïnkaO jHdmdr' fï ish,a, flfrys n,mEula ths lshk is;=ú,a, we;sj Nhdkl .ukla uu .sfha' ta m%ldYfhka miafia ug fkdfhla ;¾ck wdjd' ÿrl:k weu;=ï wdjd' uf.a ieñhdf.a ld¾hd,hg ysgmq .uka tia' mS' ,d tia' tia' mS' ,d lvdf.k jeÿKd' miq.sh files weof.k fpla l<d je/oaola w,a,.kak mq¿jka o n,kak'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR