Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

rdcmlaI,df.a
iS fI,aia wdfhdack fidhhs

kS;s úfrdaë f,i Y%S ,xldfjka msg lrk ,o uqo,a wdmiq rg ;=<g f.kajd .ekSu i|yd f,dal nexl=fõ úfYaI{hska iu. oekgu;a idlÉPd wdrïN lr we;s nj m%;sm;a;s iïmdok iy wd¾:sl ixj¾Ok ksfhdacH wud;Hjrhd mjihs'

iS fI,aia ¥m;a ys kS;s úfrdaë f,i wdfhdackh lr we;s nj mejfik mqoa.,hka ms<sn|j úfYaI mÍlaIK isÿ lsÍug lghq;= lrk njo ksfhdacH
wud;H y¾I o is,ajd uy;d zîîiS ixfoaYhZ iu. mej;s idlÉPdjl § lshd isáfha h'

l¿ i,a,s

ziS fI,aia lshkafka l¿ i,a,s iqÿ lrk flakao%ia:dkhla lshk tl ljqre;a okakd fohla' oeka iS fI,aia j, ñksiaiq yeg odyla ysáhg iud.ï ;sfhkjd tla,laI .Kkla' ta lshkafka tl mqoa.,fhl=g wdh;k folla ;=kla ú;r ;sfhkjd' talg fya;=j ;uhs tla wdh;khla ;=< ;j;a wdh;k lsysmhla u ;sîu'Z

zfydrlï lrk ,o Okh kej; ,nd .ekSu i|yd jQ úfYaI{hska bkakjd f,dal nexl=fõ' Tjqka iu. wms oekgu;a idlÉPd wdrïN lr,d ;sfhkafka' bkaÈhdj iu.;a fï .ek l;d lsÍug wms n,dfmdfrd;a;= fjkjd" ,xldfõ Okh fld,a,ldmq mqoa.,hkaj fidhd f.k ta uqo,a kej;;a ,xldjg wrf.k tkak'Z ksfhdacH wud;H y¾I o is,ajd uy;d mejiSh'

ud*shdj

fï w;r;=r fldgia fj<|m< ;=< ud*shdjla fõ kï Bg oe, t,Su i|yd o ;u wud;HxYh lghq;= lrk nj Tyq lshd isáfhah'

iq/l=ïm;a iy úksuh fldñIka iNdj uqo,a wud;HdxYfhka fjka lr w.%dud;Hjrhd hg;g mjrd .ekSug uq,a jQ tla ldrKhla jQfha fldgia fj<| m< ;=< hï wl%ñl;d isÿ fõ kï jerÈlrejka w,a,d .ekSu i|yd Tjqkag iajdëkj lghq;= lsÍfï wjia:dj ,nd §u nj m%;sm;a;s iïmdok iy wd¾:sl ixj¾Ok ksfhdacH wud;Hjrhd jeäÿrg;a lshd isáfha h'

^îîiS ixfoaYh&
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR