Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

,laìu udOHfõ§ mikaf.a
urKh ms<sn| úfYaI mÍlaIKhla

ud;r Èia;%sla udOHfõ§ ixúOdk ksfhdað;hka úiska ud;r ‍‍‍fcHIaG ‍fmd,sia wêldÍ foaYnkaOq f;kakfldaka uy;d fj; l< b,a,Sula u; ,laìu ud;r Èia;%sla udOHfõ§ mika rduúl%u uy;df.a urKh ms<sn|j iyldr ‍fmd,sia wêldßjrhl= hgf;a úfYaI mÍlaIKhla meje;aùug mshjr f.k we;'

fuu úfYaI mÍlaIKh meje;afjkafka iyldr ‍fmd,sia wêldß ;s<sK fyajdm;srK uy;df.a mÍlaIdj hgf;ah' udOHfõ§ mika uy;df.a yÈis urKh ieliys; f,i isÿù we;ehs udOH ixúOdk ‍fmd,Sishg mjid we;' fuu urKh ms<sn|j mYapd;a urK mÍlaIKh meje;ajQ ud;r uy frday‍f,a iyldr wêlrK ffjoH ks,OdÍ fla' whs' moau;s,l uy;d urKhg ksYaÑ; fya;=jla m%ldYhg m;alr ke;' isrefrka ,nd.kakd ,o fldgia jeäÿr mÍlaIKh i|yd rcfha ri mÍlaIljrhd fj; fhduqlr we;s w;r tys m%;sM, ,efnk ;=re urKh ms<sn|j újD; ;Skaÿjla m%ldYhg m;aflreKs'

fuu urKh ieliys; nj mika uy;df.a mjq‍f,a {d;Ska ‍fmd,Sishg mejeiSfuka miqj ud;r w;sf¾l ufyaia;%d;a uxcq, lreKdr;ak uy;df.a ksfhda.h mßÈ mYapd;a urK
mÍlaIKh mj;ajk ,§'

fuu urKh yÈis ßh wk;=rlska isÿjQ njg iel lrkafka hehs je,s.u ‍fmd,Sish uq,ska m%ldY lr we;' udOH wdjrK lghq;a;lg f.dia bkamiqj ‍fmd,afyak uqyqÿ fjrf<a Èh kd wdmiq ksjig hk w;r;=r§ je,s.u lmqj;a; m%foaYfha§ miq.sh wgjeksod mika rduúl%u uy;d fuu isoaêhg uqyqK md we;' Tyq .uka l< h;=re meÈh ldKqfõ jeà ;sì we;s w;r Tyq ta wi, uy mdf¾ jeà isá nj ‍fmd,Sish mjihs'

fï ms<sn|j ‍fmd,Sishg ,enqKq ÿrl:k weu;=ula u; ‍fmd,Sish meñK mika uy;d je,s.u j,dk frday,g f.k f.dia we;' ta jkúg;a Tyq ñhf.dia isá nj ffjoHjre mjid we;'

ñh.sh mika uy;d ‍fmd,afyafka Èh kEfuka miq ñ;=rka fofofkl= iu. u;ameka mdkh l< njg f;dr;=re ,eì we;s w;r ta ñ;=rka ljqrekaoehs ‍fmd,Sish wkdjrKh lrf.k we;' oekgu;a fï ms<sn|j fndfyda msßilf.ka m%Yak lr we;s w;r lsysm fokl=f.ka lgW;a;ro ,ndf.k we;'

ñh.sh mika uy;df.a isref¾ udrdka;sl ;=jd, lsisjla fkd;snQ w;r iq¿ iSÍï lsysmhla muKla ;sì we;' Tyq mßyrKh l< leurdj" igyka ‍fmd;" h;=remeÈfha t,a,k ,o nE.hl ;snQ w;r ye| isá È. l,siuo ;snQ ‍fmd,Sish mjihs' ñhhk wjia:dfõ§ Tyq ye| isáfha fldg l,siuls' mika uy;d <. ;snQ cx.u ÿrl:k foflka ^2& tllao ^1& w;=reoyka ù we;'

fï ms<sn|j ud;r ‍‍‍fcHIaG ‍fmd,sia wêldÍ foaYnkaOq f;kakfldaka uy;df.a Wmfoia mßÈ ;jÿrg;a mÍlaIK meje;afõ'

,laìu
ch;siai f;kakfldaka
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR