Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ì,shk 7'5 l ,xiqjla
wdmiq yerjQ remsh,a mkfya

iud.u ldf.o@

wr,sh.y ukaÈrh bÈßmsg bÈfjñka ;sfnk ;Ügq 47 l oejeka; f.dvke.s,a, fi,skaflda iud.fuka w;am;a lr.ksñka isfkda ,xld keu;s iud.ug remsh,a ñ,shk 357 la jeks wvq ,xiqjlg miq.sh rch úl=Kqfõ remsh,a ì,shk 7'5 la jeks ,xiqjla fi,skaflda iud.ug ,eî ;sî we;s miqìul nj;a fuu ¥Is; .kqfokqj ms<sn|j úu¾Ykhla lrk f,i;a m‍%;sm;a;s iïmdok iy wd¾:sl ksfhdacH wud;H wdpd¾h y¾I o is,ajd uy;d w,a,ia fyda ¥IK úu¾Yk fldñIka iNdjg meñKs,a,la bÈßm;a lf<ah'

Bfha fuu meñKs,a, bÈßm;a lrñka wud;Hjrhd i|yka lf<a fi,skaflda iud.ug ,eî ;snQ remsh,a ì,shk 7'5 l ,xiqjg wkqj fuu f.dvke.s,a,
úlsKSug wjia:dj ,enqKd kï w¾nqohg m;a fi,skaflda iud.fï ;ekam;= lrejkag f.úh hq;=j ;sfnk uqo,a j,ska ie,lsh hq;= m%udKhla f.ùug ;snQ njhs'

fuu f.dvke.s,a, miq.sh rch úiska remsh,a 50 l m%d.aOkhlska wdrïN lr ;sfnk isfkda ,xld keu;s iud.ug wvq ,xiqjlg ,nd§u ¥Is; nj wud;Hjrhd i|yka lf<ah'

isfkda ,xld keu;s fuu iud.fï whs;slrejka ljqo@ th ,shdmoxÑ lr ;sfnkafka fldfyao@ fuu iud.u iy ,sfg%da .Eia iud.u w;r ;sfnk iïnkaO;djh l=ulao @ jeks .egÆ rdYshla fuu jHdmD;shg wod<j mek ke.S we;ehs y¾I o is,ajd uy;d lSh'

zz.súiqu w;aika lrk wjia:dfõ isfkda ,xld iud.fï jákdlu remsh,a mkyhs' remsh,a mkfya wdh;khlg fldfyduo" fuÉÉr ;Ügq y;,sia y;l fydag,hla yok f.dvke.s,a,la ,ndÿkafka @ fïlg ;sfhkafk nÿ Tmamqjla' nÿ Tmamqjla ;shk bvula fldfyduo iskaklalr l%uhg fi,dka nexl=jg ,ndÿkafka@ZZ

fuu f.dvke.s,a, bÈlsÍu iïnkaOfhka j;auka rchg m%Yakhla fkdue;s nj;a th isÿl< hq;af;a úksúo Ndjhlska hqla;j nj;a wud;Hjrhd i|yka lf<ah'

fi,skaflda iud.ug wh;ajQ fuu f.dvke.s,a, miq.sh rch úiska wdkafoda,khg ;=vqÿka foafmd< mjrd .ekSfï kS;shg wkqj rchg mjrdf.k miqj fuu isfkda ,xld keu;s iud.ug úl=Kd ;sfí'

miqj isfkda ,xld iud.u úiska kej;S ;snQ fuu f.dvke.s,af,a bÈlsÍï kej;;a wdrïN l< w;r i|yka lf<a Hyatt Regency ikakduh hgf;a l<ukdlrKh lrk iqmsß fydag,hla fuys wdrïN lrk njhs'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR