Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

K'P' f.a keõ" uqo,a" r;%xj,g isÿ jQ foa fy<s lrkak - (video)

LTTE ixúOdkfha kdhlhd f,i lghq;= l< l=urka moaukdoka fyj;a fla'mS' jydu w;awvx.=jg .kakd f,i;a úêu;a kvq úNd.hlska miq Tyqg ovqjï ,nd §ug lghq;= lrk f,i;a b,a,ñka ckd;d úuqla;s fmruqK^19& Èk wNshdpkdêlrKh yuqfõ meñ‚,a,la f.dkq lr ;sfí'

tu mlaIfha m%pdrl f,alï md¾,sfïka;= uka;%S úð; fyar;a uy;d iy niakdysr m<d;a iNd uka;%S kS;s{ iqks,a jg., uy;d we;=¿ msßila fuu meñ‚,a, bÈßm;a lsÍug iyNd.S úh'

tys§ woyia oelajQ úð; fyar;a uy;d

zzfla'mS' lshk ;eke;a;d LTTE cd;Hka;r cd,fha m‍%OdkShd jf.au fõÆms,af,a m‍%Ndlrka uereKg miafia t,a'à'à'B' ixúOdkfha kdhl;ajhg m;ajQ mqoa.,hd' fudyq uef,aishdfõ§ w;awvx.=jg wrf.k ,xldjg f.k wdjdg miqj fy<s jQjd Tyqg keõ .Kkdjla ;sfnkjd" .sKqï ishhla ;sfnkjd" iqm¾ ud¾lÜ ;sfnkjd" r;a;rka ;sfnkjd" fï ishÆ úYd, Okhlg ysñlï lshk mqoa.,fhla lsh,d fy<sorõ jqKd' kuq;a Tyqj w;awvx.=jg .ekSfuka miqj lsisÿ wêlrK l%shdud¾.hlska f;drj rdcmlaI md,kh úiska yuqod wdrlaIdj iys;j iqfLdamfNda.S Ôú;hla .;lrñka isákjd' t;fldg fï ;;a;ajh furg kS;shg mgyekshs' ;%ia;jd§ ixúOdkhl kdhlhl=g tjeks myiqlï ,nd §u cq.=maid cklhs'

úêu;a mÍlaIKhla mj;ajd Tyqj w;awvx.=jg f.k fmd,siam;sjrhd yryd wêlrKhg bÈßm;a lrk f,i;a Tyq úiska mj;ajdf.k .sh cd;Hka;r cd,fha uqo,a" r;%x" keõ ms<sn|j f;dr;=re fy<sorõ lr tajd rfÜ ck;djg ,nd .ekSug lghq;= lrk f,i;a wms wNshdpkdêlrKhg ÍÜ fm;aiula fhduq lrñka b,a,d isákjd'zz

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR