Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

hqo wmrdO ms<sn| cd;Hka;r úu¾Ykhlg bv fokafka kE - w.ue;s

Y%S ,xldjg t,a, ù we;s hqo wmrdO iïnkaOfhka jk cd;Hka;r úu¾Ykhlg bv fkdfok nj;a tlai;a cd;Skaf.a udkj ysñlï flduidßia ld¾hd,h iu. ta ms<sn| idlÉPd lrk nj;a w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d bka§h udOH yuqfõ mjihs'

tu wmrdO fpdaokd iïnkaOfhka wNHka;r wêlrKuh l%shdj,shla l< hq;= nj o fyf;u fmkajd § ;sfí'w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d bkaÈhdkq udOH cd,hla jk tka'ã'à'ù' udOH wdh;kfha udOHfõ§ Y%S ksjdika fÊka iu. fmf¾od ^17& l< iïuqL idlÉPdjlg ms<s;=r foñka fï nj mjid ;sfí'

iïuqL idlÉPdfõ§ ta ms<sn| lreKq úuid ;snqfKa fufiah'

m% - hqo wmrdO iïnkaOfhka Y%S ,xldjg t,a, ù we;s cd;Hka;r fpdaokd iïnkaOfhka lghq;= lrkafka flfiao@

w.ue;sjrhd - wfma ia:djrh ;uhs wms cd;Hka;r wmrdO wêlrK jHjia:dfõ md¾Yajlrefjla fkdfjhs' fldfydu kuq;a wmf.a wNHka;r wêlrKuh l%shdud¾.hla wmsg lrkak isoaO fjkjd'

m% - b;ska Tn lshkafka cd;Hka;r mÍlaIKhlg bv fokafka kE lsh,o@

w.ue;sjrhd - kE wms lshkafka ljqreka fyda Y%S ,xldjg hqo wmrdO fpdaokd lrk whl=g wêlrKuh l%shdud¾.hlg wj;S¾K ùu .ekhs'

m% - Tnf.a wdKavqfõ ia:djr;ajh Y%S ,xldfõ fmr ;snQ wdKavqfõ ia:djrhg iudkhs' tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkfha úu¾Ykh ms<s.kafka kE lshk tl' Tnf.a rg ;=< Tn,d úiskau wNHka;r úu¾Ykhla lrkjdo@

w.eu;sjrhd - tlai;a cd;Skag mq¿jka Tjqkaf.a jd¾;dj fokak' wms tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkh iu.ska fï m%Yakh .ek idlÉPd lrkak n,d‍fmdfrd;a;= fjkjd' ta fofla fjkila ;sfhkjd' wms tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkfha udkj ysñlï ms<sn| uyflduidßia ld¾hd,h iu. fï .ek idlÉPd lrkjd' wms yefudau lshkafka l=ula fyda wmrdO úu¾Yk wêlrKuh l%shdud¾.hla Y%S ,xldj ;=< isÿúh hq;=hs lsh,d'

m%fndaOd fyÜáwdrÉÑ

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR