Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

,xldfõ ,eïfnda.sks ;shkjd
uhsfl%da ld¾ iNdm;sf.ka fy<sorõjla


,eïfnda.sks keu;s b;d,s fudag¾ r:h fï Èkj, ,xldfõ foaYmd,k lafIa;%fha WKqiqï ud;Dldjla njg m;aù ;sfí' ,eïfnda.sks wf,úfha furg ksfhdað;hd f,i lghq;= lrk uhsfl%da ld¾ iud.ug wkqnoaOEuro Sportsiud.fï iNdm;sjrhd jk wdpd¾h f,darkaia fmf¾rd uy;d wm iu. mejiqfõ ,xldfõ fofofkl= i;=j fujeks fudag¾ r: ;sfnk njhs'

zzfudag¾ r: Odjk YQrfhl= jk ä,ka; ud,.uqj i;=j;a ;j;a jHdmdßlfhl= i;=j;a ,eïfnda.sks fudag¾ r: tl ne.ska ;sfnkjd' Tjqka tajd ñ,§ .;af;a wm iud.fuka fkfjhs' ksIamdok iud.u ,eïfnda.sks fudag¾ r:hla ,xldfõ wf,úlrkjd kï fï jkúg isÿlrkafka wfma iud.u u.skqhs' wms lsisÿ
,eïfnda.sks fudag¾ r:hla ,xldfõ ;ju wf,ú lr kE' oekg ,xldfõ ;sfnk ,eïfnda.sks fudag¾ r: fol ñ,§f.k ;sfnkafka fjk;a rg j,ska' ksIamdok iud.u yer fjk;a rglska ,eïfnda.sks fudag¾ r:hla f.kajkjd kï wm iud.u yryd f.kaúh hq;= jkafka kE'ZZ

hkqfjka wdpd¾h f,darkaia fmf¾rd uy;d mejiSh'

Euro Sports iud.u úiska fï jkúg ,eïfnda.sks fudag¾ r: ;=kla ,xldfõ wf,úhg ;nd ;sfnk nj;a fuu fudag¾ r:hla fjkqfjka ksIamdok iud.ug ,efnkafka remsh,a ñ,shk 25 l muK uqo,la nj;a mejiQ wdpd¾h f,darkaia fmf¾rd uy;d i|yka lf<a fuu fudag¾ r:fhka remsh,a ñ,shk 65 la rch nÿ f,i ,nd.kakd njhs'

zz,xldfõ ,eïfnda.sks fudag¾ r:hla wf,ú lrkafka remsh,a ñ,shk 91 la jeks ñ,lghs' wm iud.ug fudag¾ r:hla wf,ú lf<d;a ,efnkafka remsh,a ñ,shkhla ú;r ,dNhla' fuu fudag¾ r:h jefgkafka iqfLdamfNda.S fudag¾ r: ldKavhg fkfjhs' fuh wê ;dlaIKsl wêfõ.S fudag¾ r:hla'ZZ

zz,eïfnda.sks hk ikakduh f,dalfha m%p,s; fj,d ;sfnkafka tys ;sfnk wê ;dlaIKh fya;=fjka' fuu fudag¾ r:h mehlg lsf,da óg¾ 250 l muK fõ.hlska .uka l< yels tlla' fuh wê iqfLdamfNda.S fudag¾ r:hla f,i we;uqka i|yka lsÍu jerÈhs'ZZ

hkqfjka wdpd¾h f,darkaia fmf¾rd uy;d jeäÿrg;a lSh'

hful=g ,eïfnda.sks fudag¾ r:hla ñ,§.ekSfï yelshdjla ;sfnkjd kï rchg ksis mßÈ nÿ f.jñka tjeks fudag¾ r: wf,ú lsÍfï jrola fkdue;s nj;a fudag¾ r:hla wf,ú lsÍfuka remsh,a ñ,shk 65 la jeks nÿ uqo,la rchg ,eîfuka thska rcfha nÿ wdodhu irejkq we;s nj;a wdpd¾h f,darkaia fmf¾rd uy;df.a woyihs'

zzwfma iud.fï ,eïfnda.sks iïnkaOfhka lghq;= lrk ld¾ñlhska fndfyda fofkl=g f,dalfha fyd| /lshd wjia:djka ,enqKd' ;j;a whg tjeks wjia:d ,efí hehs ud úYajdi lrkjd' thg fya;=j jkafka fuu fudag¾ r:fha ;sfnk wê ;dlaIKsl iajNdjhhs'ZZ
adaderana
Gossip-LankaNews
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR