Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

tcdm uka;%S md,s; tcksi uka;%Sg 
oK .ia‌jd myr fohs

udOHg ksl=;a fkdjQ iïmq¾K ùäfhdaj

u;=.u - w.,j;a; m‍%foaYfha ^18& we;sjQ fkdikaiqkaldÍ ;;a;ajh tlai;a cd;sl mlaI md¾,sfïka;= uka;%S md,s; f;jrmafmreu uy;d úiska we;sl< isÿùula nj Y%S ,xld ksoyia mlaI ld¾hd,fha ^19& mej;s udOH yuqjlg iyNd.S fjñka ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S uyskao iurisxy uy;d lshd isáfhah'

iurisxy uka;%Sjrhd lshd isáfha tlai;a ck;d ksoyia ikaOdk ld¾hd,hla újD; lsÍfï W;aijhla ixúOdkh lr ;snQ wjia:djl tu ia:dkhg meñKs md,s; f;jrmafmreu uy;d iy Tyqf.a lKavdhula úiska fuu fkdikaiqkaldÍ ;;a;ajh we;s l< njhs' wod< újD; lsÍfï W;aijhg meñKs uqre.ka mqIaml=udr kï md,skaokqjr m%dfoaYsh iNd uka;%Sjrhdj tu ia:dkfha msysá Trf,daiq lKqj wi,g n,y;aldrfhka f.k f.dia Tyqj oK .iajd Tyqg myr §ula isÿ lr ;sfí'wk;=rej fuu uer msßi tu ia:dkfha isgqjd ;snQ fldä lKq .,jd ìu ouñka l<yldÍf,i yeisÍ we;'

uka;%Sjrhd úiska fï iïnkaOfhka ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;dg iy w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;dg o ÿrl:kfhka oekqï § we;s w;r Tjqka ta iïnkaOfhka mshjr .ekSu flfrys ish ia;+;sh msßkuk njo iurisxy uy;d fuu udOH yuqfõ§ mejiSh'

fï jkúg furg m%Odk foaYmd,k mlaIh jk Y%S ,xld ksoyia mlaIfha iy tlai;a cd;sl mlaIfha kdhlhka fofokd tlaj hymd,khla lrd rg f.k hdug W;aidy lrñka isà' tlai;a cd;sl mlaIfha md¾,sfïka;= uka;%Sjrfhla jk md,s; f;jrmafmreu miq.sh wdKavqfõ iuyr ue;s weu;sjreka fuka yeisfrk whqre miq.sh Èk lsysmfhaÈ olakg ,enqKs' t<fUk ue;sjrKhl§ m%Odk mlaI foflka kdu fhdackd fkd,efnkafka kï fujeks mqo.,hka uyck ksfhdað;hka fkdjkq we;' tys j.lSu we;af;a j;auka ckdêm;sjrhdg iy w.ue;sjrhdg nj ck;djf.a úYajdihhs'

fuf;la udOHg ksl=;a fkdjQ f;jrmafmreuf.a iïmq¾K ùäfhdaj n,kak my;ska'


Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR