Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

iqmsß jdis noafoka
jHdmdßl m%cdj le<fò
noaog hg;aúh yels iud.ï fukak


kj rcfha w;=re whjeh u.ska oejeka; iud.ï fj; .id ;sfnk iqmsß noao ^super gains tax& ms<sn|j úfrdaO;djhla fï jkúg jHdmdßl m%cdj ;=<ska we;sù ;sfí'

fï ms<sn|j wm iu. woyia olajñka wd¾:sl úYaf,aIlfhl= jk yis; fma%ur;ak uy;d mejiqfõ fuu noao w;S;fha ,dN fjkqfjka whlr ;sîu m%Yakhla
njhs' 2013-14 uqo,a jif¾§ remsh,a ì,shk 02 lg jeä ,dN ,enQ iud.ï u; ishhg 25 l noaola wh lsÍug fuhska fhdackd lr ;sfí'

wm fj; wkdjrKh jk wdldrhg fuu noao ksid fld<U fldgia fj<| fmdf<a ,hsia;=.; lr ;sfnk iud.ï 20 lg jeä m%udKhlg m%n, n,mEula isÿjk w;r ÿrl;k iud.ï j,g fuys§ fome;a;lska nÿ jefgk ;;a;ajhla we;sù we;'

fï wkqj" fuu iqmsß jdis noaog fcdaka lS,aia fyda,aäka.aia" äiaá,Íia" isf,daka gqneflda" ld¾ikaia" nqlsÜ vdrd" thsÜlka iafmkaia" fkiaf,a" ´j¾iS ßh,aá" welaiia bxðkshßx" ,xld bka§h f;,a iud.u" ,xld ÆíßlkaÜ" AHPL" HHL" iy fgdalsfhda isfuka;s hk iud.ï hg;aùfï jeä bvlvla ;sfnk w;r uQ,H wxYh ksfhdackh lrk fldu¾I,a" yegka keIk,a" iïm;a"ã't*a'iS'iS" fi,dka" NTB" NDB" hk nexl= iy fi,skaflda rlaIK iud.u" fikag%,a *hskEkaia" mSm,aia ,Sisx hk iud.ïo fuu noao hg;g jeàfï bvlvla we;'

fuu nÿ ìh ksid fld<U fldgia fj<| fmd< ^30&od ishhg 2'7 lska muK my< jegqKq w;r ^30& miajrefõ fld<U cehsla ys,agka fydag,fha mej;s miq whjeh iïuka;%Kfha§ fuu iqmsß jdis noao .ek úfYaI wjOdkhla fhduqlr ;snqKs'

fuys§" ke.=Kq mekhlg ms<s;=re ,ndfoñka uy nexl= wêm;s w¾cqk ufyao%ka uy;d mejiqfõ È.= ld,Skj wdfhdack úYajdih m¿ÿùug fuu noao fya;=jkq we;ehs ;uka fkdis;k nj;a rcfha flá ld,Sk wdodhï wjYH;djhka imqrd .ekSug muKla fuu noao y÷kajd § ;sfnk njhs'

fuh tla jrla muKla whlrk wkd.;fha§ l%shd;aul fkdjk noaola nj uqo,a wud;H rù lreKdkdhl uy;d wjOdrKh lf<ah'

wd¾:sl úYaf,aIl yis; fma%ur;ak uy;d mejiqfõ fuu noao whlrk wdldrh ms<sn|j rch úiska bÈßfha§ oekqj;a lrkq we;ehs n,dfmdfrd;a;= jk nj;a fï iïnkaOfhka jHdmdßl m%cdjg m%Yak /ila ;sfnk njhs'

fuu iud.ï j,ska we;eï tajd miq.sh ld,fha§ ishhg 28 la nÿ f.jd ;sfnk nj;a ishhg 25 la jk fuu noao tl;= jQ miqj th ishhg 53 la olajd by< hk ksid ta ms<sn|j meyeÈ,s lsÍula wjYH jknj;a fyf;u i|yka lf<ah'

adaderana wEiqßka
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR