Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

jákd w;s iem jdyk /ila‌ w;=reoka'''

ckdêm;s ukaÈrh" f,alï ld¾hd,h iy ckdêm;s wdrla‍Il wxYh Ndrfha ;snQ remsh,a fldaá .Kka jákd w;siqfLdamfNda.S jdyk úYd, m%udKhla‌ wia‌:dk.; ù we;s njg ,eî we;s meñKs,a,la‌ u; wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j tu jdyk w;awvx.=jg .ekSug mq¿,a mÍla‍IK wdrïN lr we;'

we;eï mqoa.,hka fuu jdyk fld<ôka neyer m%foaYj,g /f.k f.dia‌ i.jdf.k isák nj o jd¾;d fjhs' iuyr jdyk msg m<d;aj,g f.k f.dia‌ tajdfha wu;r fldgia‌ .,jd wf,ú lsÍug W;aidy lrk njg o f;dr;=re ,eî we;'

ckdêm;s f,alï ld¾hd,h" ckdêm;s ukaÈrh iy ckdêm;s wdrla‍Il wxYh i;=j ;snQ jdyk úYd, m%udKhla‌ wia‌:dk.; ù we;s njg ckdêm;s f,alïjrhd fmd,sia‌ uQ,ia‌:dkh fj; Bfha ^13 od& meñKs,a,la‌ lr ;sfí'

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d o fuu jdyk fidhd.ekSu ms<sn|j oeä wjOdkh fhduqlr we;s w;r tajd fidhd.ekSu läkï lrk f,i wmrdO mÍla‍IK
fomd¾;fïka;=j fj; o Wmfoia‌ ,ndÿka nj jd¾;d fjhs'

fï iïnkaOfhka Èjhsk mqj;am; l< úuiSul§ wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=fõ Wiia‌ ks,Odßhl= lshd isáfha ckdêm;s ukaÈrh" f,alï ld¾hd,h iy ckdêm;s wdrla‍Il wxYh mßyrKh l< jdyk m%udKh fldf;la‌oehs ix.Kkhla‌ lrf.k hk njhs'

wdrxÑ ud¾. lshd isáfha fuu jdyk i|yd Èklg remsh,a ,la‍I 25-30 l muK bkaOk mdúÉÑ lr we;s njhs'

ckdêm;s ukaÈrhg f,alï ld¾hd,hg iy ckdêm;s wdrla‍Il wxYhg iïnkaOj isá we;eï ks,OdÍka ;u ksjig m;a;rh f.k heug" n,a,kag lEu §ug" Èjd wdydrh f.kakjd .ekSu we;=¿ fkdfhl=;a fm!oa.,sl lghq;= i|yd fuu jdyk ffokslj m%fhdackhg f.k we;s nj Tyq mejiSh'

flfia fj;;a wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j mjikafka jeä ojila‌ .;ùug fmr fufia

/f.k f.dia‌ ;sfnk jdyk ish,a, wdmiq ,nd.ekSug lghq;= lrk njhs'

i.jdf.k isák jdyk jydu wdmiq Ndr§ug lghq;= lrk f,i wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j b,a,d isáhs'

tfia fkdl<fyd;a tajd ika;lfha ;ndf.k isák mqoa.,hkag oeä ovqjï ,nd§ug miqng fkdjk nj o wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j lshd isáhs'

fyauka; rkaÿKq
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR