Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

uf.a oE;g ú,x.=,d
rdcmlaI,d fi,skafldaj fld,a, lEjd


h,s ÿkafkd;a Kh fírkak iQodkï
,,s;a fld;,dj, lshhs (Video)

f.da,avka lS fl%äÜ ldâ iud.u úiska isÿlrk we;ehs lshk remsh,a ì,shk 26 la muK jk uQ,H jxpdjg m%Odk iellre jQ tjl fi,skaflda iuqyfha iNdm;sjrhd jQ ,,s;a fld;,dj, uy;d ish jHdmdr lvdjeàu yuqfõ fuf;la fy<s fkdjQ lreKq ms<sn|j udOH fj; m%ldY fldg ;sfí'

Tyq mjik wdldrhg Tyq i;=j ;snQ iqúi,a j;alï ;=,ska w.;shg m;ajQ 9128 la jQ msßig myiqfjka Tjqkaf.a ;ekam;= uqo,a f.ùug yelshdjla ;snqk;a miq.sh wdKavqfõ l,a,shlf.a l%shdl,dmh fya;=fjka th lsÍug fkdyels jQ njh' fi,skaflda Okhg lEor lñka tu l,a,sh úiska ;udf.a w;mh ne| oud wdh;kh i;= Okh fld,a,lE nj;a Tyq úiska udOH fj; fy<sfldg ;snqKs'

,,s;a fld;,dj, uy;d oelajQ woyia n,kak my;ska'''

fldïmeks 450la ;snqKd' fiajlfhda 45000la' úfoaY ld¾hd, 15la' uu fydfrla fkfjhs''' b;ska f.da,avka lS tlg uu neÆju wmg Yla;sh ;snqKd''' fi,skaflda iuQy jHdmdrh fndfydau f,fyishka ì,shk 13la ;snqKd' ;ekam;alrejkaf.a uqo,a' wms wjqreÿ 3 yudrlska fï ì,shk 13 f.jkak wms fhdackd lrmq jevms<sfj<la Widúhg ÿkakd' wms f.jkak mgka .;a;d' Widúhg f.kdj ñ,shk 200l fplam;la' ;ekam;alrejkaf.a jrol=;a fkfjhs' wfma jrol=;a fkfjhs''' ysgmq ckdêm;s;=udf.a l,a,shla''' taf.d,a,kag fmkqKd fi,skaflda iuQy jHdmdrfha j;alï''' wmg ;snqKd ñ,shk ì,shk .Kka j;alï''' tajd widOdrK úÈhg''' lEorlug mjrd .kak ;uhs udj ysf¾g oeïfï''' ug lsõfõ udj YdÍßl wdrlaIdj odkj lsh,d ysf¾g'''

uu ysf¾g hkfldg j;alï ;snqKd ì,shk .Kka''' *skEkaia fldïmeKsfha''' tal .;a;d'' uf.a fldgia mjrd .;a;d''' i;hlaj;a f.õfõ keye''' tal uxfld,a,lEula''' *skekaia fldïmeKsh''' fi,dka nexl=j mjrd .;a;d fudydka mSßia''' weg¾ks ckrd,a úÈyg udj ysf¾g od,d t;=ud uf.a iNdm;slu .;a;d''' mäh;a .;a;d''' uf.a iqm%SïfldaÜ tfla kvq ;Skaÿ ÿkafka t;=u ;uhs''' yhiaÜ Íckais lshk fydag,h uu ysf¾ bkak fldg neis,a rdcmlaI''' tal mjr .;a;d''' tal jákjd ì,shk 10la ú;r' ta ì,shk 10ka ux ys;kafka t*a'tka'Ô' ;ekam;alrefjdhs f.da,avka lS ;ekam;alrefjdhs i,a,s b,a,k yefudagu f.jkak mq¿jka''' fïl iïmQ¾K fld,a,lEula'''
neth fm

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR