Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

kj w.úksiqre Èjqreï fohs^video&

fYa%IaGdêlrKfha ‍‍‍fcHIaG;u úksiqre fla' Y%S mjka uy;d ^30od& kj w.úksiqrejrhd f,i ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d bÈßfha§ Èjqreï § w;s nj ckdêm;s udOH tallh ioyka lrhs'

YsrdKS nKavdrkdhl w.úksiqrejßh úY%du .ekSfuka miq fuu m;aùu ckdêm;sjrhd úiska isÿ lr ;sfí'

1952 fmnrjdß 29 jeksod Wm; ,o lkl iNdm;s Y%S mjka uy;d hdmkh yskaÿ msßñ úoHd,fhka wOHdmkh ,eìh'

1974 jif¾§ Y%S ,xld kS;s úoHd,hg we;=<;aj kS;sh yodrd kS;s{jrhl= f,i lghq;= lsÍug iqÿiqlï ,enQ fyf;u 1978 jif¾§ jevn,k rcfha kS;s{jrhl= f,i kS;sm;s fomd¾;fïka;=jg iïnkaO úh'

1979 jif¾§ ia:sr rcfha kS;s{jrhl= f,i m;a lrkq ,enQ ta uy;d 1989 jif¾§ rcfha ‍‍‍fcHIaG wêkS;s{jrhl= f,ig Wiia lrkq ,eìK'

tlS rdcldß lghq;= w;r;=ru fld<U úYaj úoHd,hg iïnkaO ù jeäÿr kS;sh yeoErE fyf;u 1992 jif¾§ jdKsc kS;sh ms<sn| ämaf,daudjla 1994 jif¾§ ,kavka
úYajúoHd,fhka kS;s úYdro ^t,a't,a'tï'& Wmdêhla Èkd .ekSug iu;a úh'

1996'02'22 jeksod ksfhdacH fid,sisg¾ ckrd,ajrhl= f,i Wiiaùï ,o fla' Y%S mjka uy;d fj; wNshdpkdêlrK yd fYa%IaGdêlrK yuqfõ úNd. jQ jHjia:duh kvq lghq;= yd uQ,sl whs;sjdislï kvq lghq;= fufyhùfï j.lSu mjrk ,§'

mqrd jir 24lg wdikak ld,hla oeä lemùulska yd b;d ld¾hlaIuj ish rdcldß lghq;= fldg ish fomd¾;fïka;=j ;=< lS¾;shla Èkd.;a Tyq 2002 jif¾§ wNshdpkdêlrKfha úksiqrejrhl= f,ig m;a lrkq ,eìh'

2007 jif¾§ wNshdpkdêlrKfha iNdm;s úksiqrejrhd f,ig m;a l< w;r 2008 jif¾§ fYa%IaGdêlrK úksiqre ksyd,a chisxy uy;d úY%du hdfuka mqrmamdvq jQ fYa%IaGdêlrK úksiqre Oqrhg m;a lrkq ,enQ fla' Y%S mjka uy;d ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d 2013 jif¾§ jevn,k w.úksiqrejrhd f,i o m;a lr tlS ;k;=f¾ rdcldß wdjrKh lsÍfï j.lSu mjrd ;snqKs'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR