Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

mdlsia;dkfha § we,aÆ l=vq rcd 
zfjf,a iqodZ furgg /f.k ths

l=vqj,g uqjdù isá foaYmd,k{hkaf.a ryia fy<sjk ,l=Kq

Y%S ,xldjg fyfrdhska /f.k tafï m%Odk cdjdrïlre f,iska ie,flk fj‍f,a iqod iy nfvdaúg iqod kñka ye¢ka fjk Ô' iuka l=udr mdlsia;dkfha § w;awvx.=jg f.k wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j u.ska Bfha ^13& WoEik furgg /f.kú;a we;'mdlsia;dk wdrlaIl wxY u.ska fuu iellre w;awvx.=jg f.k we;af;a óg i;s follg fmrh'

mdlsia;dk wdrlaIl wxY úiska fj‍f,a iqod w;awvx.=jg f.k we;s njg m%:ufhka f;dr;=re ,eì we;af;a u;aøjH kdYl ld¾hdxYhghs' ta wkqj Tjqka fï ms<sn| trg wdrlaIl wxYj,ska úuid we;' tfy;a ta nj trg wdrlaIl wxY lsisÿ f;dr;=rla okajd ke;'


miqj bl=;a ckjdß 08 jeks od WoEik fuu iellre furgg f.kajd .ekSug wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j lghq;= fhdod we;s w;r th o jH¾: ù ;sfí'miqj fmf¾od ^12& Èkfha wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ úfYaI lKavdhula mdlsia;dkhg f.dia iellre ish Ndrhg f.k Bfha ^13& WoEik 6'00g furgg /f.kú;a we;' fï jk úg iellre ryia ‍fmd,sia Ndrfha ;nd .ksñka m%Yak lsÍï wdrïN lr ;sfí'

l=vq cdjdrïj,ska fuf;la Tyq úiska ,ndf.k we;s foafmd< jákdlu remsh,a fldaá 19la jk w;r tu foafmd< úY=oaêlrK mk; hgf;a rdcika;l lsÍug ryia fmd,sish mshjr f.k ;sfí'

fï uymßudK l=vq rcd furgg /f.k tafuka miq jir .Kkla ;siafia l=vqj,g uqjdù isá foaYmd,k{hkaf.a ryia fy<slr .ekSug yelsjkq we;ehs ta ms<sn| mÍlaIK fufyhjk ;j;a Wiia fmd,sia ks,Odßfhla mejeiSh' ta w;r wdrlaIl wxYj,g iïnkaO Wiia ks,OdÍka isák njgo f;dr;=re fy<sù ;sfí'˜‍fjf,a iqod˜‍ kue;s l=vq cdjdrïlre w;awvx.=jg .kakd f,i ryia fmd,sish uydêlrKfha wjirh u; cd;Hka;r fmd,sish ud¾.fhka r;= ksfõok ksl=;a fldg ;sì‚'

iellre mdlsia;dkfha§ w;awvx.=jg .ekSfuka miq Tyq úiska tys§ f.k .sh l=vq cdjdrï ms<sn| mdlsia;dkq fmd,sish uÕska fy<slrf.k we;s f;dr;=re läkñka ,nd .ekSug ryiH wxY Bfha iji cd;Hka;r m‚jqv yqjudrejl fhfoñka isá njo oek.kakg we;'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR