Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

je,slv isrlrejka >d;kfha 
idlaIs t,shg ^ùäfhda&

jir follg muK fmr je,slv nkaOkd.drfha isÿùhehs lshk le/,a, lsisjl=f.a Wjukdjg we;slr.;a;la nj o" le/,a, iu;hlg m;a l< miq nkaOkd.drhg wd wdrlaIl wxYhlg iïnkaO msßila isrlrejka /ila fjä ;nd urd oeuQ nj o" j;auka rch hgf;a idOdrK úu¾Ykhla mj;ajkafka kï idlals bÈßm;a l< yels nj o kS;S{ Wÿ,a fma%ur;ak uy;d Bfha ^20& meje;s udOH yuqjl § lSfõh'

2012 fkdjeïnr 09 jeks od tu le/,a, w;r;=r § 28 fokl= ñh .sh nj wdrlaIl wxY ta Èkj, lSfõh'

isoaêh ù Èk lsysmhla we;=<; fï .ek fiaùug lñgqjla m;a l< nj tjlg mej;s rcfhka lSjo fuf;la tu fldñifuka l< fohla .ek oek.kakg ke;ehs o
kS;S{ fma%ur;ak uy;d mejiSh'

zidudkHfhka isr ueÈß mÍlaId lrkafka isrlrejka r|jd isáh§' nkaOkd.drh wdhqO f.k hEu ;ykï' kuq;a fï isoaêh jQ Èkfha isrlrejka jevj,g .sh wjia:dfõ ;uhs wdhqO w;e;sj úfYaI ld¾h n<ldh wdfõ'

Tjqka wdfõ ufyaia;%d;a wêlrKfhka ,nd .;a fidaÈis jfrka;=jla ke;sj' isrlrejka /ila t<sfha isáh § iuyr jdÜgqj, ysgmq isrlrejkag ysxid l<d' ta .ek t<sfha isá isrlrejka l,n, jqKd'

fï isoaêh ksudjg m;a jqKdhska miafia nkaOkd.drfha md,kh nkaOkd.dr ks,OdÍkag ndr ÿkafka kE' rd;%S 12g ú;r wdrlaIl wxYhlg iïnkaO tla;rd ks,Odßhl= meñK fld<hla n,ñka tys we;s kï fiõjd' bka miq Tjqkag fjä ;nd urd oeïud'

fï urd oeuQjka w;r bkakjd fldaÜfÜ ysñkula >d;kh l<ehs ielmsg isá uxcq Y%S lshk mqoa.,hd' Tyq lvqjla fidhkak ;uhs tu úydria:dkhg .syska ;snqfKa' lgqf.hs lvqj;a ke;sjqKd' lvq ldgo ´kE lr ;snqfKa lshk tl fndfyda fofkl= okakjd'

fï iellre Bg Èk lsysmhlg miq kvq jdrfha § ;uka lvqj fidhkak .sfha ldgo lshd úfYaI m%ldYhla lrkak kshñ;j ;snqKd' wkak ta ksid Tyq urd oukakg we;ehs iel lrkjd'
;j;a /|úhka fndfyda fokl= wvqhs' Tjqkag l=ula isÿùo lshd ;ju okafka keye' fï iïnkaOfhka ´kE;rï idlals ;sfnkjd' idOdrK úu¾Ykhla mj;ajkafka kï tajd bÈßm;a l< yelshs'

rdjh mqj;amf;a udOHfõÈhl= f,i lghq;= l< liqka mqiaifj, -

zud rdjh mqj;amf;a udOHfõÈhl= f,i lghq;= lroa§ fï isoaêh È.ska È.gu jd¾;d l<d' isrlrejka ,ehsia;= .; lr urd oeuQ nj m< l<d' tajd jerÈ kï ksjerÈ lsÍula tjkak ´kE' wo fjk;=re meyeÈ,s lsÍulaj;a tõfõ ke;af;a fïjd i;H f;dr;=re ksihs'Z

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR