Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

;siaif.ka ffu;%Smd, fldaá 250la jkaÈ b,a,hs

fyg ysf¾ .sh;a uu lshkafka we;a;

jHdc w;aikla iys; .súiqï msgm;la ieliSu iïnkaOfhka remsh,a fldaá 250l jkaÈhla b,a,ñka kj m%cd;ka;%jd§ fmruqfKa kdhl ffu;%Smd, isßfiak uy;d fi!LH wud;H ;siai w;a;kdhl uy;d fj; tka;rjdishla hjd we;' isßfiak uy;df.a kS;s{hd jk kS;s{ i÷ka tia'fla .uf.a uy;d úiska tu tka;rjdish hjkq ,en we;'

;ud ffu;%Smd, isßfiak uy;dg wmydi lr we;ehs mjiñka remsh,a fldaá 250l jkaÈhla b,a,d kvq mjrk njg ffu;%Smd, isßfiak uy;d l< m%ldYhg
ms<s;=re foñka ;siai w;a;kdhl uy;d tfia mejiSh'

‍fmdÿ wfmalaIl ffu;%Smd, isßfiak uy;dg ;ud lsisÿ wmydihla fyda wf.!rjhla fkdl< nj;a wod< .súiqfï Tjqka w;aika lr we;s lreKq myla ms<s.; fkdyels njo m%ldY lf<ah'

W;=f¾ yuqodfõ 50la bj;a lsÍu" W;=f¾ wê wdrlaIs; l,dm bj;a lr tys ck;dj mÈxÑ lsÍu" 13 jk ixfYdaOkh ta whqßkau l%shd;aul lsÍu muKla fkdj bka tydg .sh n,;, W;=rg ,nd§u" yuqodjg fjka lrk uqo,aj,ska 40la 2015§ wvq lsÍu yd cd;Hka;r udkj ysñlï fldñiu yd hqo wêlrK mÍlaIK jd¾;dj l%shd;aul lsÍu fjkqfjka cd;Hka;r m%cdj iu. tlg tl;=j lghq;= lsÍu hk ldrKdj,g ;udg tl.ùug fkdyels ksid fuu .súiqu ms<sn| ;ud fy<s l< njg;a fuu ld¾hhka lrkafka ke;ehs mq¿jka kï m%isoaO fõÈldjla bÈßhg meñK ck;djg m%ldY lrk f,i ffu;%Smd, isßfiak uy;dg wNsfhda. lrk njo ;siai w;a;kdhl uy;d m%ldY lf<ah'

fuu .súiqfï we;s tu lreKq my ms<sn|j ;ud lshQ foa jerÈ kï th jerÈhs lshd lshk f,i ffu;%Smd, isßfiak uy;dg mjik nj fyf;u i|yka lf<ah' tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha ckm;s wfmalaIl ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a ch ;yjqre lrñka .d,a, iuk, l%Svdx.Kfha Bfha ^25& meje;s uyck /,sh wu;ñka ;siai w;a;kdhl uy;d fuu woyia oelaùh'

kd,l ixÔj oykdhl
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR