Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

Google ;r.fhka f,dj m%:u ia:dkh ,xldjg

Google wdh;kh u.ska ixúOdkh lrk ,o Google Business Group Success Stories ;r.fha rgj,a 56l ;r.lrejka 317la w;=ßka m%:u ia:dkh ,nd.ekSug ,dxlsl ks¾udKhla jk Mogo Reader wekafv%dhsâ fhÿu ^app& iu;a ù we;'

;dlaIKsl f,dalfha ke.S tk jHdmdßlhska we.hSula f,i ixúOdkh l, fï ;r.fha§ jHdmdrfha kjuq nj" jHdmdrfha meje;au jf.au tu jHdmdrfha fl;rï ÿrg by< kexùug yelso" jHdmdrh miqmi isák wh iy fuf;la jHdmdrh meñK we;s wdldrh .ek i,ld n,d ,l=Kq msßkeóu isÿlr we;' ta jf.au wjika jgh i|yd ukdm jghla mej;s w;r ta jgfha§ Mogo Reader yd tys ks¾ud;Dka ms<sn|j Google iud.u úiska ks¾udKh lrk ,o ùäfhda mghg ysñ ukdm .Kk ie,ls,a,g .kakd ,§'

ir,u lshf;d;a Mogo Reader u.ska isÿflfrkafka Èkm;d m<jk m%jD;a;s myiqfjka lshúh yels uDÿldx.hla' tys úfYaI;ajh kï Tng leu;s mßÈ wjYH m%jD;a;s muKla fidhdne,sh yels ùuhs' WodyrKhla úÈhg Tn l%Svd mqj;a j,g leu;s flfkla kï ,xldj mqrd úúO mqj;a uQ,dY% j,ska l%Svd mqj;a fjkalr Tng ,nd§ug Mogo Reader yg yelshdj ;sfnkjd'

ZZfï f.fjkafka ,xldfõ startup iïm%odfha úYd, msì§ula we;s wjêhla' ,emafgdma tlla" wka;¾cd, iïnkaO;djla muKla ;sfnk flfkl=g jqk;a wo fmr<sldr ks¾udK isÿlrkakg yelshdj ;sfhkjd' ta ksid Tfí woyi;a wou l%shdjg kxjkak' ó,. iaàõ fcdíia" udla il¾n¾.a" ì,a f.aÜia wmg ,xldfjka ìyslrkak mq¿jka' talg ldf.kaj;a ndOdjla keye'zz

fï ch.%yKh;a iu. cd;Hka;r fj<|m, yd ;r.lsÍug yelshdj we;s ks¾udK ìyslsÍug ;uka n,dfmdfrd;a;= jk nj Mogo Reader ys ks¾ud;Djk úuqla;s ,shkf.a wm fj; mjid isáhd'

úuqla;s ,shkf.a yd Iór ùrisxy hk ;reKhska fom< úiska mj;ajdf.k hk Mogo Solution Private Limited iud.u óg fmr foia úfoia wdfhdaclhskaf.a odhl;ajfhka meje;afjk Venture Engine ;r.fha wjika jghg f;aÍ m;aj uQ,sl m%.aOkh ,nd.ekSug iqÿiqlï ,enqjd'


fï ch.%yKh ksidfjka ,xldj ;=, ;dlaIKsl ÈhqKqj we;s lsßu i|yd GBG Sri Lanka tluq;=j fjkqfjka o uQ,Huh wdOdr imhd fok njhs Google wdh;kh mjikafka'

miq.sh ojil isxy, NdIdj Google Translator fj; tlaùu;a" Android Lollipop ioyd isxy, NdIdj iydh oelaùu;a" Google Street View fudag¾ r: ,xldjg meñKsu;a jeks ldrKd i,lk l, ;dlaIKsl f,dalh ;=, fï mqxÑ ,xldj ysñlrf.k we;s ;ek ms<sn|j wuq;=fjka lshkak fohla keye'

techguru.lk
Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR