Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

rks,a w.ue;s lrjkak nE'''fidaNs; ysñ" .ïukams, úreoaOhs'''

cd;sl fy< Wreuh yd fmdÿ wfmala‍Il ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d w;r ó<. ckdêm;sjKh fjkqfjka we;s lr.;a tl.;djh fya;=fjka fy< Wreufha nrm;, ì£ula u;=j we;s nj tu mla‍I wNHka;r wdrxÑ ud¾. mjihs'

fomd¾Yajh w;r .súiqu w;aika lrkakg fmr /ia jQ fy< Wreufha uOHu ldrl iNdj ;=, jeä msßila ffu;‍%Smd, isßfiak uy;dg iydh olaùug úfrdaOh m, lr we;'

rks,a w.ue;s lrkakg iyfhda.h §u h<s ksjerÈ l, fydyels foaYmd,k je/oaola nj tu lKavdhu fmkajd § we;s w;r fy< Wreufha kdhl mQcH ´u,afma fidaNs; ysñ iy ysgmq niakdysr m<d;a weu;s Woh .ïukams, fï u;h fjkqfjka oeäj woyia olajd ;sfí' rks,a w.ue;s lrùu i|yd ffu;‍%smd, isßfiak ryia tl.;djhla we;s lrf.k we;s nj;a" fou< ikaOdkh fuu yjq,g tlajk wdldrh .eg¿ iy.; Tjqka fmkajd § we;'

tys§ uy f,alï pïmsl rKjl uy;d tu ia:dkfhka uola neyerg f.dia ie,lsh fõ,djla ÿrl;k weu;=ul ksr;j isg wdmiq meñK mjid we;af;a ;uka oeka weu;=fõ ffu;‍%Smd, isßfiak uy;dg nj;a oeka ish¿ fokdu Tyq yuqùug f.dia fuu .eg¿ ksrdlKh lr .; yels nj;ah'

wk;=rej cd;sl fy< Wreufha uOHu ldrl iNdfõ idudðlhka ffu;‍%smd, isßfiak uy;d isá ia:dkh lrd f.dia we;s w;r pkao%sld l=udr;=x." rks,a úl%uisxy yd rdð; fiakdr;ako tys meñK ;sìk'

fy< Wreufha idudðlhka tys§ ffu;‍%Smd, isßfiak uy;df.ka rks,a w.ue;s lrkakg .súiqu;a we;so@ fou< ikaOdkh iu. we;s .Kqfokqj l=ulaoehs m‍%Yak lr ;sfí' tu
m‍%YaKj,g ffu;‍%Smd, uy;d iy úl%uisxy uy;d t;rï ;elSula ke;sj tjka .súiqï lsis;a ke;s nj i|yka lr we;'

wk;=rj tu fudfydf;au fomd¾Yjh w;r .súiqu w;aika lsÍu i|yd pïmsl rKjl uy;d fhdackd l,o kdhl fidaNs; ysñhka iy .ïukams, Bg wlue;a; m, lrñka fuu .súiqu W;aijdldrfhka
m‍%isoaêfha l, hq;= nj i|yka l,o rKjl uy;df.a oeä n,mEu u; ta wi, ;snQ ma,diaála fïihla yd mqgq fol ;=;la u;g iqÿ frÈ lsysmhla oud fuu w;aika ;eîu isÿ lr ;sfí'

fuu mqÿu iy.; .súiqï.; ùu cd;sl fy< Wreufha uOH ldrl iNd idudðlhka úla‍Isma;j n,d isg we;s w;r fï jk úg tu msßia fï iïnkaOfhka oeä l,lsÍulska miqjkafka hhso mejfia'


lanka c news
Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR