Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

iskudfõÈkS iqñ;%d mSßiag 
m%xYfhka by<u iïudkhla

m%xY rch uÕska msßkuk zfpj,sh¾Z  ^Cherealier& iïudkh úYsIag iskudfõÈkS iqñ;%d mSßia fj; msßkud ;sfí' tu iïudkh m%xY rch fjkqfjka wehg msßkuk ,oafoa ud,Èjhska yd Y%S ,xld m%xY ;dkdm;s fIdaka fmda,a fudkaIq úisks'

m%xYfha idys;Hh yd ixialD;sl l,d Wreuhka fmdaIKh l< yd jHdma; l< Wiia l,dlrejka" f,aLlhka yd úoaj;=kaf.a m%h;akhka fjkqfjka msßkefuk fuu f.!rj nqyquk 1957 jif¾ uehs 02 jeksod tjlg m%xY ixialD;sl wud;Hjrhd úiska uq,ajrg msßkud ;sfí'

f,aÅldjka iy Ñ;%mg wOHlaIjßhla f,iska ish fi!kao¾hd;aul Ndjhka yd yelshdjka ks¾udKd;aulj;a ixfõ§j;a bÈßm;a lsÍu fukau wdorh ms<sn| oela jQ ksoyia wdl,amh o m%xY ixialD;sh ,xldj ;=< jHdma; lsßug ÿka odhl;ajh o fuu f.!rj kduh wE fj; mqo lrkakg bjy,a ù we;'

wef.a uq,au Ñ;%mgh jQ z.eyekq <uhsZ isg zhy¿fjdaZ olajd jQ iskud ks¾udK m%xYfha ;sr.; jQ w;r tajd Wiia we.hSug o ,laj we;' m%xY iskud wdh;kfha iqÿiqlï ,;a m%:u Y%S

,dxlsl wOHlaIjßh o wehhs' wka;¾ cd;sl lS¾;shg m;a wOHlaIjßhùug;a" oYl .Kkdjla mqrd Bg odhl;ajh ,nd §ug;a uq,a moku ouk ,oafoa m%xYh úisks'

óg fmr wdpd¾h f,iag¾ fÊïia mSßia yd iqñ;%d mSßia hqj<g ‘iskue;afla *%d¾kafla ^cinematheque Francaise&  f.!rj nqyquk m%xY rcfhka msßkuk ,oafoa 1988 jfi¾h' th f,dal uÜgfuka iskudfõ§ka we.hqug ,la l< m%:u wjia:dj fia b;sydihg tlaj ;seí'

tfukau wdishdkq iskudj ms<sn| ;=kajeks Wf<f,a§ ‘f,dagia fvda’  ^Lotus d’or& iïudkfhka o tu fom< msÿï ,enqfõ cd;Hka;r iskudj fjkqfjka mqo l< úYsIag odhl;ajh fjkqfjks'

l,la m%xYfha Y%S ,xld ;dkdm;sksh f,i fiajh l< iqñ;%d mSßia ldka;djka yd <uqka fjkqfjka ish jD;a;Suh j.lSï bgq lrkakg o fjfyi jQjdh'

Photos - Sarasaviya

Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR