Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

,xldfjka iqmsß úoHq;a fudag¾ r:hla''''

Y%S ,dxlsl iud.ula jk Code Gen International úiska iïmQ¾Kfhkau úoHq;a n,fhka l%shd;aul jk iqmsß fudag¾ r:hla ksIamdokh lrñka isák w;r “Vega“ hkqfjka kïlr ;sfnk fuh ,nk foieïn¾ udifha§ t<soelaùug kshñ;j we;ehs jd¾;d fõ'

Asian Tribune jd¾;d lrkafka fuu jHdmD;sfha m%Odkshd f,i lghq;= lrkafka Code Gen iud.fï m%Odk úOdhl ks<OdÍ" y¾I iqNisxy uy;d njhs'
,dxlslhskag fï wdldrfha jHdmD;s isÿlr id¾:lj NdrÈh yelshehs fuu jHdmD;sfhka ukdj meyeÈ,s jknj Tyq i|yka lr ;sfí'

Code Gen hkq tñf¾Üia" j¾ðka jeks f,dj iqm;, .=jka iud.ï i|yd
uDÿldx. iïmdokh lrk m%uqL iud.ula jk w;r tx.,ka;fha;a YdLdjla mj;ajdf.k hhs'

fuu úoHq;a fudag¾ r:h ksmoùu i|yd iqNisxy uy;d úúO lafIa;% ksfhdackh lrñka úfYaI{hska 25 fofkl= iïnkaO lrf.k ;sfnk w;r Tjqka bxðfkare WmfoaYlhskaf.a isg uDÿldx. bxðfkarejka olajd mrdihla ksfhdackh lrhs'

fuu fudag¾ r:h ksmoùfï lghq;= wdrïN lr ;sfnkafka fï wfma%,a udifha§hs'

fuu jHdmD;sh fjkqfjka jehlrk uqo, remsh,a ñ,shk 30 ls'

jd¾;djk wdldrhg fuu jHdmD;sh fya;=fjka iïmQ¾Kfhkau úoHq;a iqmsß fudag¾ r:hla ksmojk ol=Kq wdishdfõ m<uq rg njg m;a jkafka Y%S ,xldjhs'

fuu fudag¾ r:h ;;amr 04 lg;a wvq ld,hl§ mehg lsf,daóg¾ 100 la olajd fõ.h jeäl< yelsjk fia ksmojk nj;a ieka*%ekaisiaflda ys" Tesla Roadster fudag¾ r:h ;;amr 3'9 l§ mehlg lsf,da óg¾ 100 la olajd fõ.h jeäl< yels nj;a i|ykah'

fï ksid" fuu fudag¾ r:h iu. ;r. lsÍu i|yd fï wdldrfhka fõ.h jeä lsÍfï wjYH;djh ;sfnk nj fuu jHdmD;shg iïnkaO ù isák úfYaI{hskaf.a woyihs'

óg wu;rj" ,xldfõ ksmojk Vega fudag¾ r:h mehlg lsf,da ñg¾ 220 l fõ.fhka Odjkh l< yels w;r tla jrla wdfrdamKh lsÍu u.ska lsf,da óg¾ 240 la Odjkh l< yelsnj i|ykah'

Tesla Roadster úoHq;a fudag¾ r:fha Wmßu fõ.h mehlg lsf,da óg¾ 201 la jk w;r tla jrla wdfrdamKh lsÍu u.ska lsf,da óg¾ 245 la .uka l< yelsh'

fuu fudag¾ r:h ksmoùu i|yd weußldfjka f.kajQ fudag¾ folla iy negß fldaIh yereKq úg ish¿ wu;r fldgia ,xldfõ wuqo%jH j,ska furg§ ksmoùu iqúfYaIS fõ'

fuu fudag¾ r:h wYajn, 900 l Odß;djhlska hq;= w;r fuh iïmQ¾Kfhkau md,kh lrkafka uDÿldx.hla u.sks'

fudag¾ r:fha iïmQ¾K n| ksmojkafka ldnka *hsn¾ j,sks'

fudag¾ r:h “Vega“ hkqfjka kïlr ;sfnkafka isxyf,ka fõ.h hk wre; .eíjk whqßka jk w;r fuu jHdmD;sh wjika lsÍfuka miqj foaYSh fj<| fmd<g úoHq;a fudag¾ r: yd ;%s frdao r: ksmoùu i|yd fuu iud.u ie,iqï lr ;sfnk njo jeäÿrg;a jd¾;d fõ'

adaderana

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR