Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

iqmsß uf.a nia l; l=¨‍kg ke. úfrdaOfha

ud;r - fld<U wêfõ.S ud¾.fha foaYmd,k{hka iy md;d, kdhlhska n,y;aldrfhka nia r: Odjkh lsÍu fya;=fjka n,m;% ,ndf.k Odjkh jk nia r: Odjkh lsÍug fkdyelsùu .ek úfrdaOh m<lrñka nia r: ßheÿrejßhla ^23od& ud;r nia kej;=ï‍fmd< wi, we;s iqkdñ l=¿kg ke. úfrdaO;djhla weröh'

fuf,i úfrdaO;djg tlaj ;snqfKa ud;r uyr.u iqfndamfNda.S nia r:hl ßheÿrejßhl jk ud;r" lmq.u mÈxÑ ,laIs iÑ;a;d fyajd l,amf.a ^33& kue;s foore ujls' weh fï jk úg furg u.S nia r:hla Odjkh lrk tlu ldka;dj fõ' weh fuu úfrdaO;djg tlaù we;af;a wä 40la muK Wie;s ud;r nia kej;=ï‍fmd< wi, we;s l=¨‍kla u;gh'

,laIs iÑka;d fyajd uy;añh fufia mejeiqjdh'

ud;r uyr.u wêfõ.S ud¾.fha n,m;% ,ndf.k Odjkh lsÍug kshñ; nia r: Odjkh lsÍug bv,efnkafka keye' foaYmd,k{hska" md;d, kdhlhska n,y;aldrfhka ud;r nia kej;=ï‍fmd<g

Tjqkaf.a nia r: we;=¿fldg u.Ska .kakjd' fï ;;a;ajh ksid kshñ; nia Odjkh isÿlrkakg neye' wmsg úYd, widOdrKhla fj,d' fï .ek lshkak lsisu flfkla keye' uu Ôj;a fjkafka fï nia r:h Odjkh lsÍfuka ,efnk uqo,ska fï widOdrKh ksid ug ojfia meh 24u u.g jehlrkak isÿfj,d' nia Odjkhg ug ;sfnkafka meh ;=kl ld,hla muKhs' by< fmf<a foaYmd,k{hka yd Tjqka fufyhjk md;d, kdhlhska n,y;aldrfhka nia Odjkh lrkjd'

Tjqkag fuu ud¾.fha u.S n,m;%hlaj;a keye' fjk;a m%foaYj, u.S n,m;% ,ndf.k kS;s úfrdaëj wêfõ.S ud¾.fha nia Odjkh lrkjd' fï ksid n,m;% ,ndf.k kshñ; f,i Odjkh lrk nia ysñhka wirK fj,d' fuhg blaukska idOdrKj úi÷ula ,ndfokak'

weh fuu l=¿k u;g ke.Sug fmr weh Odjkh lrk nia r:h nia kej;=ï‍fmdf<a wksl=;a nia r: Odjkh lsÍug fkdyels jk f,i yria fldg ;snq‚' tu ia:dkhg meñ‚ ud;r uQ,ia:dk ‍fmd,sia mÍlaIl uyskao l,afoard uy;d weh iu. ÿrl:kfhka l;dfldg nia r:fha h;=r ,ndf.k nia r:h bj;a lsÍug lghq;= lrk ,§'

wud;H pkaøisß .cùr uy;d niakej;=ï‍fmd< wi<g meñK tu ldka;dj l=¿fkka ìug niaijd wehg isÿj we;s widOdrKh ms<sn| f;dr;=re úuik ,§' ta wkqj isÿj we;s ;;a;ajh bÈßhg we;s fkdjk mßÈ lghq;= lsÍug wod< n,OdÍkag olajk njg weue;sjrhd ‍fmdfrdkaÿ úh' uQ,ia:dk ‍fmd,sia mÍlaIl uyskao l,afoard uy;do weh iu. fï ms<sn| idlÉPd lrk ,§'
Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR