Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

2010 § f*dkafiald wyqjqKd
2015 § ffu;%S wyqfj,d

rks,ag f.or;a ffu;%S" msg;a ffu;%S'' wfka mjq - ckm;s ffu;‍%smd,g m‍%;spdr olajhs

Y%S ,xldjg ksoyia ,enqK od mgka fkdfhla n,fõ. rgg tfrysj fyd,aux lrñka ;snqK w;r tjeks lghq;=j, ksr; jQjka wo rg .ek lsUq,a l÷¿ i,kakg mgka f.k we;s nj ckdêm;s uyskao rdcmlaI mjihs'

Y%S ,xld ksoyia mlaIfha uy f,alï fi!LHh weu;s ffu;%smd, isßfiak úmlaIhg tla ùfuka wk;=rej ckdêm;sjrhd tu m%ldYh lf<ah'

fld<U § ;jÿrg;a woyia m< l< ckdêm;sjrhd" ish mlaIfha uy f,alïjrhd úmlaIhg hdu iïnkaOfhka lshd isáfha ;udg lsj yelafla wfka mõ lshd
njhs'

.sh j;dfõ f*dkafiald uy;auhd yiq jqkd' fï j;dfõ ffu;%S yiq jqkd' rks,ag oeka f.or;a ffu;%S' msg;a ffu;%S’ ckdêm;sjrhd i|yka lf<ah'

Y%S ,xld ksoyia mlaIh iïnkaOfhka woyia olajñka ckdêm;sjrhd lshd isáfha" foaYSh wd¾:slhla f.dv kxjñka foaYSh ixialD;sh mK .ekaùug Èjx.; nKavdrkdhl w.ue;sjrhd úiska wdrïN l< l%shdud¾.h wdmiq yerùug b;sydifha úúO n,fõ. l%shd;aul jQ njhs'

1977 ka wk;=rej tu .uka ud¾.h wdmiq yerùug l%shd;aul jQ foaYmd,k kdhlhka wo ck;dj fjkqfjka fmkS isàug W;aidy ork nj" kdêm;sjrhd mjihs'

;ud 2005 jif¾ n,hg meñK 2009 jif¾ § rg tlai;a lrñka hqoaOh ch .;a nj lshd isá ckdêm;s uyskao rdcmlaI th fnÿïjdohg ñi fou< ck;djg tfrysj isÿ l< hqoaOhla fkdjk nj lshd isáfhah'

bka wk;=rej rg ixj¾Ok udj;g f.k wd nj i|yka l< ckdêm;sjrhd j;auka ;reK iy u;= ìysjk mrmqrg wkd.;hla f.dv ke.Sug lem ù isák nj;a m%ldY lf<ah'

;ud cd;Hka;r wêlrK bÈßhg f.k hdug W;aidy l< mqoa.,hka wo rg .ek lsUq,a l÷¿ i,k nj m%ldY l< ckdêm;sjrhd úOdhl ckdêm;s l%uh wfydais lsÍug ;udg fkdyels jqfKa wjYH iyfhda.h fkd,eîu ksid nj;a lshd isáfhah'

tu iyfhda.h fkd§ Nhdkl f,dalhla ueùug W;aidy lrk njg Tyq úmlaIhg fpdaokd lf<ah'

- BBC


Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR