Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

nd,jhia‌ldßh fmïj;d yd tla‌ù
foudmshkaf.ka lmamï .kak yo,d'''


ish foudmshkaf.ka remsh,a ,la‍I 20 l lmamï uqo,la‌ ,nd .ekSug ;e;a l< 17 yeúßÈ nd,jhia‌ldr ÈhKshl yd wef.a fmïj;d nj lshk 23 yeúßÈ ;reKhl= u;=.u hgfod,j;a; bkaOk msrjqïy,la‌ wi,§ Bfha ^6 jeksod& iji 4'30 g muK w;awvx.=jg .;a nj je,a,j;a; fmd,sish mjihs'

ielldr nd,jhia‌ldßh je,a,j;a; m%foaYfha mÈxÑldßhl nj;a" ielldr ;reKhd wkqrdOmqr m%foaYfha mÈxÑ whl= nj;a fmd,sish lshhs'

ielldr ;reKhd fmïj;sh iu. u;=.u" hgfod,j;a; bkaOk msrjqï y, wi, rn¾ j;a;g f.dia‌ ie.ù isg we;' miqj tu ;reKhd nd,jhia‌ldßhf.a cx.u ÿrl:kfhka foudmshkag ish ÈhKsh meyer.;a nj;a" ÈhKsh ,nd§ug kï remsh,a ,la‍I 20 la‌ /f.k tk f,i;a fï .ek fmd,sishg mjid ;snqKfyd;a
ÈhKshf.a Ôú;hg wk;=rla‌ úh yels nj;a wod< uqo,a hgfod,j;a; bkaOk msrjqïy,g /f.k tk f,i;a mjid we;'

bka l,n, jQ tu foudmshka isoaêh .ek je,a,j;a; fmd,sishg meñKs,s lr we;' ta wkqj l%shd;aul jQ fmd,sia‌ ks,OdÍka uqo,a nE.hla‌ ilid nd,jhia‌ldßhf.a uia‌iskdg § fmd,sisfha wK wkqj l%shd lrk f,ig oekqï § we;' ta wkqj tu nd,jhia‌ldßhf.a uia‌iskd fudag¾ r:hlska u;=.u hgfod,j;a; bkaOk msrjqï y, bÈßmsgg f.dia‌ we;' iellreg wod< uqo,a nE.h uia‌iskd §ug iQodkï jkjd;a iu. fmd,sish Tyq w;awvx.=jg .ekSug iQodkï jQ wjia‌:dfõ iellre m,d hkakg yod we;s w;r tys§ fmd,sish Tyq miqmi mkakd f.dia‌ uy;a mßY%uhla‌ ord jglr w,a,df.k we;'

wk;=rej iellref.ka m%Yak lsÍfuka rn¾ le,fha isá nd,jhia‌ldßho w;awvx.=jg f.k ;sfí'

oekg isÿl< mÍla‍IKj,g wkqj fuu lmamu .ekSfï ie,iqu i|yd iellre yd nd,jhia‌ldßho iïnkaO njg fy<sù we;'

nia‌kdysr m<d;a Ndr fcHIaG ksfhdacH fmd,sia‌m;s wkqr fiakdkdhl" ksfhdacH fmd,sia‌m;s .dñ” u;=rg" fcHIaG fmd,sia‌ wêldß fma%u,d,a rK.," wmrdO fldÜ‌Gdifha wOHla‍I fmd,sia‌ wêldÍ frdydka is,ajd" iyldr fmd,sia‌ wêldßjreka jk chr;ak" ksYdka; fidhsid" frdydka vhia‌ hk uy;ajrekaf.a wëla‍IKh hgf;a je,a,j;a; fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il Woh l=udr jqÜ‌,¾ uy;df.a Wmfoia‌ u; wmrdO úu¾Yk wxYfha ia‌:dkdêm;s fmd,sia‌ mÍla‍Il m%ikak kd.yj;a; uy;df.a fufyhùfuka Wm fmd,sia‌ mÍla‍Il úl%uiQßh" fmd,sia‌ ierhkajreka jk fidaur;ak ^5048&" ch;s,l ^4372&" fmd,sia‌ fldia‌;dm,ajreka jk úfþisxy ^7278&" l=udr ^61891&" ikaokdhl ^60262&" ;s,lr;ak ^70963& hk ks,OdÍyq jeäÿr mÍla‍IK mj;aj;s'

iellre yd nd,jhia‌ldßh mjq,a lEug fuu lmamï uqo, ,nd .ekSug W;aidy ord we;ehs mejefia'

fyauka; rkaÿKq" m%§ma m%ikak iurfldaka iy tia‌' mS' wdßhr;ak - r;au,dk 
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR