Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ffu;%S Èkqfjd;a uyskao t,a,d urkjd  fldáhd u,af,ka mkS (video)

t<fUk ckdêm;sjrKfha§ uyskao rdcmlaI uy;d mrdch lsÍug ffu;%Smd, isßfiak uy;dg yels jqjfyd;a uyskao rdcmlaI uy;d hqO wmrdO fpdaOkd hgf;a fya.a kqjr cd;Hhka;r hqO wêlrKhg f.k hk nj f.da,Sh fou< ixiofha wOHlaIljrhl= fukau m%ldYlhl=o jk iqf¾ka iqf¾kao%ka mjihs' w,aciSrd rEmjdysksh iu. idlÉPdjlg tla fjñka Tyq fï nj m%ldY lf<ah'

tlai;a cd;Skaf.a udkj ysñlï iïfï,kh yryd fï jk úg;a hqO wmrdO iïnkaO mÍlaIkhla isÿ flfrñka we;s nj mjik t,a'à'à' B ys;jd§ iqrka iqf¾kao%ka jeä ÿrg;a mjikafka fuu ue;sjrKfhka uyskao rdcmlaI uy;d mrdch lr .;fyd;a Tyq cd;Hka;r hqO wmrdO wêlrKh yuqjg f.k hk njhs' ckdêm;sjrhd rdcH kdhl;ajfhka bj;a l, miq hqO wêlrKhg /f.k hd yels nj Tyq mejiSh' isxy, fn!oaOhka lf;da,slhkag fukau uqia,sï ckhdg myr fok nj mjik Tyq rdcmlaI ckdêm;sjrhd ta msgqmi isák nj mjihs'

jeä ÿrg;a woyia m<lrk t,aààB ys;jd§ iqf¾kao%ka

fiakdêkdhljrhd jYfhka Tyq ;uhs hqO wmrdO i|yd j. lsj hq;af;a'rdcH kdhlhd jYfhka Tyq j.lsj hq;=hs thg' Tyq ue;sjrKfhka mrdo jQ Èk Tyq hqO wmdrdO wêlrKhg f.khkjd' yßhgu pd,aia fÜ,¾"iaf,dnodka ñ,fidúla g w;ajQ brKuu uyskao rdcmlaIg;a w;a fjhs'

“The day that he is beaten in an election.Rajapaksha and he is not the head of state will be taken by international criminal court like Charles Taylor and Milasovich”

Suren Surendiran, spokesman and director of Strategic Initiative for the Global Tamil Forum

fuu idlÉPdjg iyNd.S ù isá rðõ úජේisxy uy;d mejiqfõ iqf¾ka iqf¾kao%ka tfia mejiQ úg ,xldfõ ck;dj uyskaog Pkaoh fok nj;a tuksid fuu ckdêm;sjrKh wjia:dfõ fujeks foa fkdlshd ksYaYíoj isák f,i;ah'

hqO wmrdO isÿ fkdjQfha hehs rch lrk m%ldY ms<s.; fkdyels nj mejiQ tlai;a cd;sl mlaI md¾,sfïka;= uka;%S y¾Io is,ajd uy;d jeäÿrg;a m%ldY lf,a foaYSh mÍlaIKhla u.ska ta nj fidhd ne,sh hq;= njhs'

Y%S,ksm fha ysgmq uy f,alï ffu;%Smd, isßfiak uy;d ckdêm;sjrKhg fmdÿ wfmalaIlhd f,i iyNd.S jk nj m%ldYh lrk jljdkqj wikakfhau fuf,i t,aàà ys;jd§ka h<s;a ;ukaf.a È.=ld,Skj mj;sk wruqK fy<s lsÍu úfYaI;ajhla fjhs'

iïuqL idlÉpdjg wod< ùäfhdaj


Lanka c News
Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR