Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ldka;djka wmfhdackh lrk l+G cdjdrïlrefjl= ^ùäfhda iys;hs&

.Dy fiajh i|yd úfoaY rgj,g ldka;djka hjk uqjdfjka uqo,a yd ,sx.sl w,a,ia ,nd.kakd /lshd ksfhdað; wdh;khla ms<sn| úfYaI f;dr;=re /ila miq.shod ysre Tv CIA lKavdhu úiska fy<slrkq ,enqjd'

ueo fmrÈ. we;=¿ úfoia rgj, /lshd i|yd fou< ldka;djka msg;a lr heùfï uqjdfjka l,l mgka isÿ lrf.k hk fuu cdjdru oUq,a, m%foaYh wdY%s;j isÿlrf.k hkq ,nkjd'

tjeks cdjdrulg yiqjQ W;=re m<df;a ldka;djla CIA lKavdhu iïnkaO lr.;a w;r weh CIA lKavdhug mjid isáfha ;uka úfoia.; ùug úfoaY n,m;%h óg udi 5 lg by;§ tackaishlg ,ndÿka kuq;a" ;ju;a wehg leoùula fkd,enqKq njhs'

flfia fj;;a" weh ud¾.fhka ;e/õlrejka ÿrl;kh Tiafia iïnkaO lr.;a w;r" ;e/õlre iQlaIu wdldrhg ksjilg f.kajd .kakd ,§' ksjig meñKs ;e/õlre úfoia.;
jk ldka;djf.a is; Èkd .ekSug lghq;= lrkafka fï wdldrfhka'

"Tlafldu ,Eia;s lr,d thd¾ fmdaÜ tlalx .shd' t;k§ uy;a;hd weú;a m%Yak l<d' fudlla yß lr,d b;sx kj;ajkak n,kjd' fuhd,d ;uhs f.or boka m%Yakj,g uqyqK fokafka' talhs rg hkak n,kafka' wms;a b;sx jxpd lrkafka ke;=j i,a,s §,d hjkak n,kjd mõfka'"

ldka;djka úfoia .; lsÍu ioyd wjYH jk ,shlshú,s l+G f,i ilia lsÍu iïnkaOfhka o fuys§ ;e/õlre úia;r lrk ,§'

§¾> úia;r lsÍulska wk;=rej ldka;dj iQlaIu wdldrfhka ñ;% lr .kakd fuu ;e/õlre wehj wmfhdackhg ,la lsÍu ioyd ie,iqï isÿlrkakg wu;l fkdlrhs' Tyq wehg mjik lreKq my; mßÈ fõ'

- Thdf.a mdiafmdaÜ tl ;shdf.k ,iaik n, n, ysáhd'

- mdiafmdaÜ tfla ,iaikg bkakjd'

- lEjo@ ´l È,d tkak wms ld,d tuq'

- f,dl= fydag,hlg tlalf.k hkakï'

- leu;su lEu Thd lkak'

- lEjg miafia f.k;a wer,jkakï'

fuf,i iQlaIu wdldrfhka .kqfokqlrejka rjgd uqo,a fukau ldka;djka ì,s .kakd fuu cdjdrug ;j;a mqoa.,hka /ila iïnkaO ù we;s njgo ysre CIA lKavdhu fj; jd¾;d jqKd'

tu ùäfhdaj my;ska'''
hiru video
Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR