Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fpkakdhs ys j;=r úi jQ iqukd ureuqfjka .e,fjhs

widOH ;;a;ajhg m;aj frday,a .; l< m%ùK Ñ;%mg ks<s iqukd wurisxy uy;añh fï jk úg iqjh ,nñka isák nj frday,a wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs' fpkakdhsj,§ mdkh l< c,h úi ùfuka nrm;< f,i frda.S jQ weh Y%S ,xldjg meñKs jydu fm!oa.,sl frday,lg we;=<;a l< nj;a ta jk úg wef.a ;;a;ajh nrm;< ù ;snQ nj;a frday,a m%ldYlfhla mejeiSh'

ffjoHjrekaf.a oeä mßY%uh u; blauka m%;sldr ,nd §fuka wk;=rej fï jk úg weh iqjh ,nñka isák kuq;a ;j ÿrg;a oeä i;aldr tallfha m%;sldr
,nk njo mejfia'

Y%S ,xldjg meñ”fuka miqj weh lgqkdhl cd;Hka;r .=jkaf;dgqmf<a§u isysiqka ùu fya;=fjka jydu fld<U fm!oa.,sl frday,lg we;=¿ lsÍug isÿ jQ njo wehf.a mjq‍f,a {;sfhl= i|yka lf<ah'

fï jk úg weh iqjh ,nd wdydr mdk ,nd §uo l%ufhka isÿ lrk kuq;a ;jÿrg;a oeä i;aldr tallfha m%;sldr ,nk njo fyf;u mejeiSh'

iqukd wurisxy uy;añhf.a ieñhd jk m%ùK Ñ;%mg wOHlaI yd rx.fõ§ frdahs o is,ajd uy;d ,laìu mqj;am; iu. fufia mejeiqfõh'

fufia wÆ;au Ñ;%mgh i|yd Ndrhla jkakg miq.shod uu;a iqukd;a bkaÈhdfõ fõ,dka.kS foajia:dkh fj; .shd' wms kej;S isáfha fpkakdhs ys ;re mka;sfha fydag,hl' ;re mka;sfha fydag,hl kjd;eka .kafka wm fofokdf.au YÍr fi!LH .ek ys;,d'

fpkakdhs j, c,fha ffjrihla ;sfnkakg we;s njhs ffjoHjreka iel lrkafka' ;re fydag,hl kjd;eka .;a;;a iqukd nrm;< f,i frda.S jqKd' wehg isysh mjd ke;s jqKd' uu jydu wehj /f.k 24 jeksod rd;%sfha lgqkdhlg meñKshd' ta fudfydf;au fld<U fm!oa.,sl frday,lg we;=<;a l<d'

fodia;r fyaud,a m%kdkaÿ uy;d ta wjia:dfõ isg iqukdf.a Ôú;h fírd .kakg úYd, lemùulska lghq;= l<d' weh miqjqfKa Ôj;ajk ;;a;ajhl fkdjk njhs miqj ffjoHjreka ud iu. mejeiqfõ iqukdf.a Ôú;h fírd fokakg ffjoH fyaud,a m%kdkaÿ uy;d we;=¿ ffjoH lKavdhu iy fiiq ks,OdÍka oelajQ lemlsÍug uu iod Kh .e;shs'

Gossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR