Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ix.laldr iy Okxch iy;sl,;a jr,;a .KldêldÍjrekaf.a ix.ufha YsIH iuq¿j wu;hs'''' ^Video&

iy;sl,;a jr,;a .KldêldÍjrekaf.a ix.ufha 6 jeks jd¾Isl YsIH iuq¿j Bfha fld<U§ meje;aúh'

jr,;a .KldêldÍ ix.ufha YsIH lñgqj ixúOdk l< tys f;audj jQfha n,mEula i|yd jQ o¾Ykh hkakhs'

fuu iuq¿jg jr.,;a .KlêldÍ ix.ufha fcHIaGhska" YsIHhska iy idudðlhska we;=¿ wdrdê;hska msßila tlaj isáhy'

m%Odk foaYk i|yd werhqï ,en isáfha iqmsß l%slÜ l%Svl l=ud¾ ix.laldr" f,dal fgdaiaÜ udiag¾ YQr;dj ÈkQ Okxch fyÜáwdrÉÑ" iSudiys; lemsg,a uyrdcd ixúOdkfha iuQy wOHlaI fIjdka veksfh,a hk uy;ajreka h'

iqmsß l%slÜ l%Svl l=ud¾ ix.laldr uy;d

wNsfhda.hla wjYH wehs @ ug jqjukd ù ;sfnkafka wLKavj iqmsß olaI;d oelaùughs' wLKav;dj yeuodlu tl fia mj;skafka keye' wog jvd fyg fjkila we;sfõú' fyd| oji fiau krl oji;a " b,lalh lrd hdug jeo.;a fjkjd' iEu ;r.hlu ud l%Svd l<d 'iEu bksulu uu ms;slrKfha fhÿKd' yeuúgu W;aidy lf<a" fyd| uÜgula mj;ajdf.k hdu ;=<ska bÈßhg hdughs' ta i|yd fjkila wjYHhs'

f,dal fgdaiaÜ udiag¾ia rka molalï,dNS Okxch fyÜáwdrÉÑ uy;d

Tn" isysk o,ajkak W;aidy fkd.;fyd;a tu isyskh oeù hkq we;s' wms ish,a,kagu úYd, isysk ;sfnkjd" kuq;a hï ÿIalr wjia:dj, wfma o¾Ykh n,mEulg yrjk úg wms okafka keye isysk ienE lr.kafka flfiao lshd' f,a" oyÈh lÿ¿j, iïñY%Khla ;sìh hq;=hs isysk ienE lr .ekSug kï' kuq;a wms n,d isákafka" wmsg wjYH foa nkafoaishl ;nd f.ka‍ú;a fok ;=re'

iSudiys; lemsg,a uyrdcd ixúOdkfha iuQy wOHlaI fYjdka veksfh,a uy;d

Tng hï ÿrla hdug wjYH kï iduQyslj hd hq;=hs' túg Tng ;lafiarejlg wd yelshs" Tnj úYajdi lrkafka ljqo" f;areï .kafka ljqo lshd' Tfí wruqKq úYd, úh hq;=hs' lsisfia;a th my; fy<Sug lsisfjl=g bv fokak tmd' Tfí fYa%IaG;ajh fidhd.; hq;af;a Tn úiskauhs' hï flfkl= Tng hd yels ÿr ms<sn|j iSud mkjkjd kï" jydu tu mqoa.,hdf.ka wE;afjkak'

fï w;r úoaj;a idlÉPdjla o tys§ meje;ajqfKa" jHjidhl;ajh id¾:l;ajh ms<sn| we;a; l;dj f;audj Tiafiahs'

idlÉPdj fufyh jQfha" lsYdka o fu,a jk w;r idlÉPdjg iyNd.S ù isáfha ,skavd iams,avúka uy;añh" ÿ,s;a fyar;a" frdydka chùr iy Y,ska nd,iQßh hk uy;ajreka h'
News 1st

Gossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR