Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ckm;s wj;eka ckhdf.a ;;= úuihs'''''''

y,aÿïuq,a," fldia‌,kao" óßhneoao m%foaYfha isÿjQ kdh hefuka úm;g m;a ck;dj ms<sn| fidhd ne,Sug Bfha ^30 od& fmrjrefõ tys .sh ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d wj;eka jQ ck;dj kej; mÈxÑ lrùug wjYH bvï läkñka ,nd fok f,i wod< ks,OdÍkag Wmfoia‌ ÿkafkah'

úm;g m;a ck;dj r|jd isák fldia‌,kao Y%S .fkaId fou< úoHd,h fj; f.dia‌ Tjqkaf.a iqn idOk lghq;= ms<sn| fidhd ne¨ ckdêm;s;=ud bka wk;=rej iyk fiajd lghq;=j, ksr; ks,OdÍka yuqù tu ck;dj fjkqfjka f.k hk iqnidOk jevms<sfj, ms<sn|j lreKq úuiSh'

wj;eka jQ ck;dj kej; mÈxÑ lrùu i|yd wjYH bvï ,nd§ug läkñka lghq;= lrk f,i fuys§ ks,OdÍkag Wmfoia‌ ÿka ckdêm;s;=ud úfYaIfhkau foudmshka wysñ jQ
orejkaf.a wdrla‍Idj fjkqfjka úfYaI jevms<sfj,la‌ l%shdjg kxjk f,io Wmfoia‌ ÿkafkah'

miq.sh iqkdñ wjia‌:dfõ fukau fuu orejka ms<sn| whs;sjdislï lSug úúO jxpksl mqoa.,hka bÈßm;a úh yels neúka ta ms<sn| úfYaIfhka ie<ls,su;a jk f,i Wmfoia‌ ÿka ckdêm;sjrhd orejka {;Ska fj; Ndr§u fyda ia‌:sr jevms<sfj,la‌ l%shd;aul lrk ;=re Tjqka fmdÿ ia‌:dkhl§ /ln,d .ekSug lghq;= lrk f,io Wmfoia‌ ÿkafkah'

tfukau tu orejkaf.a iy l|jqrej, isák ck;djf.a fi!LH ms<sn| ie,ls,su;a jk f,io fi!LH ks,OdÍka oekqj;a lf<ah'

kdh .sh mia‌ lkao bj;a lr fok f,i ck;dj l< b,a,Su flfrys wjOdkh fhduq l< ckdêm;sjrhd m%ldY lf<a ksis m¾fhaIK lghq;=j,ska wk;=rej f.dvke.s,s m¾fhaIK wdh;kfha Wmfoia‌ mßÈ tu lghq;= l%shdjg kexúh hq;= njhs'

mia‌ lkao bj;a lsÍfuka kdh hefï wjodku jeäúh yels nj fmkajd ÿka ckdêm;sjrhd wod< úfYaI{ Wmfoia‌ ,eîfuka wk;=rej tu lghq;= l%shdjg kexùfï jeo.;aluo fmkajd ÿkafkah'

fujka wjodkï m%foaYj,ska ck;dj bj;a lsÍug Wmfoia‌ §u rdcH ks,OdÍkaf.a j.lSu jk w;r tu Wmfoia‌ ksis f,i ms<sme§u j;= ysñhkaf.a hq;=lu njo fuys§ mejiQ ckdêm;s;=ud fkdie,ls,su;alu fya;=fjka wysxil ck;djf.a Ôú; ì<sÈh fkdyels njo wjOdrKh lf<ah'

wud;Hjreka jk wdreuq.ka f;dKa‌vuka" uyskao wurùr" W!j m<d;a m%Odk wud;H YISkao% rdcmla‍I" m<d;a wud;H fikaÈ,a f;dKa‌vuka" md¾,sfïka;= uka;%Sjreka jk kdu,a rdcmla‍I" WÈ; f,dl=nKa‌vdr" frdayK mqIaml=udr" ckdêm;s ld¾hh uKa‌v, m%OdkS .dñKS fikr;a" uOHu wdrla‍Il fiajd wd{m;s ufkda fmf¾rd" nÿ,a, Èidm;s frdayK lS¾;s Èidkdhl hk uy;ajreka we;=¿ msßila‌ óg tla‌j isáhy'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR