Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fmd,sia‌ myr lE r;akmqf¾ nÜá fldaá 5 la‌ jkaÈ b,a,hs'''

miq.shod r;akmqr k.rfha§ ie,lsh hq;= msßila‌ n,d isáh§ fmd,sia‌ ks,Odßhl=f.ka wudkqIsl myrlEug ,la‌jQ nj lshk ldka;dj ;udg isÿjQ ta wksis ysßyerhg jkaÈhla‌ jYfhka remsh,a fldaá myl uqo,la‌ b,a,d kS;s{hl= u.ska fYa%IaGdêlrKhg uQ,sl whs;sjdislï fm;aiula‌ Bfha f.dkq l<dh'

fm;aiïldßh r;akmqr lyfod< mÈxÑ ví,sõ' ta' ldka;s,;d kï fõ' r;akmqr fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s fcHIaG fmd,sia‌ wêldß fmd,sia‌ udOH m%ldYl;a fmd,sia‌m;sjrhd;a fm;aifï j.W;a;rlrejka f,i kïlr we;'

fm;aiïldßhg myr ÿka nj lshk fmd,sia‌ ks,Odßhd j.W;a;rlrejl= yeáhg fm;aiug we;=<;a lr fkd;snQ w;r weh i|yka lr we;af;a Tyq fyd¢ka okakd y÷kk
r;akmqr fmd,sisfha ks,Odßhl= jk kuq;a Tyqf.a ku fkdokakd njhs'

bl=;a iema;eïn¾ 14 jeksod iji tu fmd,sia‌ ks,Odßhd r;akmqr nia‌ kej;=ïmf<a§ mia‌fika mkak mkakd flia‌ jeáfhka w,a,d myr fokjd úYd, msßila‌ n,d isá nj;a" ta o¾Ykh lsishï mqoa.,fhl= ùäfhda .;lr we;s nj miqj ;udg oek.kakg ,enqKq nj;a fm;aifï i|yka lr we;'

ta ùäfhda mgh o weh fm;aiu iu. wuqKd Widúhg bÈßm;a lr ;sìKs'

1994 § újdy jQ ;ud foore ujla‌ nj;a" újdyl ieñhdf.ka fjkaù isák ;ud Ôjfkdamdh jYfhka .Ksld jD;a;sfhys fhfok nj;a fmd,sia‌ ks,Odßhd ;udg myr ÿkafka uqo,a f.ùula‌ fkdlr ;ud iu. ,sx.sl weiqrlg Tyq l< b,a,Sug ;ud m%;sla‌fIam l< ksid ta ;ryg nj;a" ,sx.sl fiajdjka imhd foaYSh fukau úfoaYShkao mskjk ;j;a úYd, msßila‌ r;akmqr k.rfha ießirk nj;a fm;aifï i|yka lr we;'

isoaêfhka miqj r;akmqr fmd,sisfha ksYdka; nKa‌vdr" fldia‌;dm,a ;ud yuqùug meñK remsh,a 3000 la‌ § ;udg myr ÿka fmd,sia‌ ks,Odßhd iu. we;sjQ isoaêh iu:hlg m;alr .kakd f,i oekajQ kuq;a Bg ;ud wlue;s jQ nj;a ;udg isÿjQ ;=jd,j,g m%;sldr ,nd .ekSug f.dia‌ isoaêh .ek meñKs,a,la‌ lsÍug fmd,sishg fkd.sfha ;ukag lrorhlg uqyqKmdkakg isÿfõh hk ìfhka nj;a fm;aifï jeäÿrg;a i|yka lr we;'

kS;s{ Wÿ,a fma%ur;ak uy;d u.ska fm;aiu f.dkqlr ;sìKs'

fm;aiu fYa%IaGdêlrKh yuqfõ le|jQ úg wêkS;s{ ,la‌Idka vhia‌ uy;d weh fjkqfjka fmkS isáñka jdÑlj lreKq ola‌jkq we;'

ir;a O¾ufiakGossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR