Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

weußldkq wd¾:sl rka fofjd, bjrhs m%n,u wl=K j§'''

f,dalfha oejeka;u wd¾:slh f,iska fuf;la l,la jecUqKq weußldj jir 142 lg miqj mrdch lrñka f,dj wxl tfla wd¾:slh njg Y%S ,xldj iu. b;d iómj lghq;= lrk Ökh m;aj ;sfí'

fï nj wkdjrKh lrñka cd;Hka;r uQ,H wruqo, mjikafka 1872 § weußldj úiska n%s;dkHh wd¾:slh mrdchg m;alrñka f,dalfha m%n,u wd¾:slh we;s rg njg m;ajQ njhs'

uQ,H wruqo, úiska m%ldYhg m;alr ;sfnk l%h Yla;shg ^purchasing power parity ^PPPs&& wod< kj;u o;a; j,g wkqj Ökfha o< foaYSh ksIamdÈ;fha jákdlu weußldkq fvd,¾ g%s,shk 17'6 la jk w;r weußldkq wd¾:slfha jákdlu fvd,¾ g%s,shk 17'4 ls'

flfiafj;;a" fuhg m%;súreoaOj woyia olajd ;sfnk wd¾:sl úYaf,aIlhska mjid ;sfnkafka tal mqoa., wdodhu .;aúg weußldj ;ju;a Ökhg jvd by<ska isák njhs'

Ökh úiska miq.sh ld,fha§ b;du;a fõ.j;a ld¾ólrKhla ;=<ska ish wd¾:slh kxjd.;a w;r 2019 jkúg Ök wd¾:slfha jákdlu weußldkq wd¾:slhg jvd ishhg 20 lska muK by< hkq we;s njg uQ,H wruqo,a mqfrda;kh lr ;sfí'

fmr mqfrdal;k j,g wkqj weußldkq wd¾:slh Ökhg fojeks jkq we;ehs lshd ;snqfKa 2019 jif¾§hs' kuq;a" ys;=jdg;a jvd fõ.fhka Ök wd¾:slh bÈßhg meñKs ksid" wd¾:sl úoHd{hska m%ldY lr ;sfnkafka fï jif¾§ weußldkq ishji wjika ù kej;;a Ökfha ishji werUqKq njhs'

Y%S ,xldj iy Ökh w;r fï jkúg wd¾:sl iïnkaO;djhka j¾Okh fjñka ;sfnk w;r furgg meñfKk ixpdrlhskaf.a m%udKh wkqj ;=kajk ia:dkfha isákafka Ök ixpdrlhskah'

Y%S ,xldj Ökh iu. ksoyia fj<| .súiqula w;aika lsÍugo iQodkï fõ'

adaderanabiz'lk
Gossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR