Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

iafÜIka je.ka r:fhka .uk werô Èßh l; Tgdrd Tfv,a úl=Kd ouhs''

furg m%uqL;u iud.ula jk Tfv,a mS't,a'iS' iud.fï Tgdrd .=Kj¾Ok" wðÜ .=Kj¾Ok yd reÖ .=Kj¾Ok hk fidfydhqrkag wh;a ish¿u fldgia 11 od fldgia fj<| fmd< .kqfokqjla f,i fid*aÜ f,dðla iud.ï iuQyhg úl=Kd ;sfí' fï wkqj" fid*aÜ f,dðla iuQyh úiska Tfv,a iud.fï ishhg 44'5 l fldgia ysñlu ñ,§f.k we;'

wm iu. woyia olajñka Tfv,a iudrïN .=Kj¾Ok fidfydhqfrl= jk wðÜ .=Kj¾Ok uy;d mejiqfõ fuu .kqfokqfõ§ Tgdrd .=Kj¾Ok uy;añhg wh;a fldgia ñ,shk 80'8 la" ;udg wh;a fldgia ñ,shk 39'4 la iy reÖ .=Kj¾Ok uy;dg wh;a fldgia ñ,shkhla fldgila remsh,a 22 ne.ska úl=Kd oeuQ njhs'

fï wkqj" fuu .kqfokqfõ jákdlu wdikak jYfhka remsh,a ì,shk 2'7 lg wdikak fõ'

wms Tfv,a jHdmdßl lghq;= j,ska iïmQ¾Kfhkau bj;a jqKd' Tgdrd bÈßfha§ n,dfmdfrd;a;= fjkafka i;a;aj YqN idOkh we;=¿ fjk;a lghq;= isÿlsÍu i|ydhs'

hkqfjka wðÜ .=Kj¾Ok uy;d jeäÿrg;a i|yka lf<ah'

Tgdrd .=Kj¾Ok uy;añh úiska Tfv,a mS't,a'iS' iud.fï ;uka i;=jQ fldgia m%udKhla uef,aishdfõ Parkson Retail Asia Limited iud.ug óg fmr úl=Kd oeuQ w;r ta fjkqfjka iud.fï wOHlaI uKav,hg uef,aishdkq iud.u úiska wOHlaIjre ;sfofkl= m;alr ;sfí'

fï ms<snoj weh ish f*ianqla msgqfõ igyka lr we;af;a fufiah'

i;=kag Woõ lsÍu ioyd ;jÿrg;a ld,h leml< hq;= neúka ud i;= fldgia w,ú lsÍug ;SrKh l<d' fuu ;Skaÿj ys;d u;d .;a jHdmdßl ;Skaÿjlg jvd uf.a wNsu;hg iy reÑl;ajhg ksis ;ek ,nd§ula'jHdmdßl lghq;= w;r i;=ka fjkqfjka lghq;= lrkak fj,djla fkd;sîu l,l isg ;snqK .eg¿jla' ud <ud ld,h .; lf<a i;=ka weiqf¾' tu ld,hg .uka lsÍug uu oeä leue;af;ka isákjd'

iafÜIka je.ka jdykfhka wrUmq Tfv,a jHdmdrh fï jkúg ck;dj w;r m%p,s; ù we;s wdldrh ms<snoj uu fndfyda i;=gg m;afjkjd' fuu .ufka id¾:l;ajfha m%S;sh ud i;=hs' jir 25la ;=< Tfv,a fï uÜÜug meñ”fï f.!rjh tajgd frdla jq ck;djg ysñhs


Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR