Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

we,amsáfha ldka;djl fufyhjQ
.eg lmk l,a,sh w,a,hs

u;=.u k.rfha rdcH yd fm!oa.,sl nexl= ;=< /£ isáñka tu ia‌:dkj,ska uqo,a ,ndf.k msgj hk ldka;djka Æyqne| f.dia‌ iQla‍Iu f,i tu uqo,a fidrd.;a we,amsáh m%foaYfha mÈxÑ ldka;djla‌ úiska fufyhjQ .eglmk l,a,shl idudðl idudðldjka y;afokl= u;=.u fmd,sisfha fufyhùfuka w;awvx.=jg f.k ;sfí'

fuu l,a,sh fufyhjQ 55 yeúßÈ 'o.ß' keu;s ldka;dj" wef.a mq;=ka ;sfokd" f,a,shka fofokd yd ;j;a ,dnd, ldka;djla‌ fufia w;awvx.=jg m;aj we;s w;r fuu .eglemSfï lghq;= i|yd fhdod.;a ;%sfrdao r: folla‌ yd h;=re meÈ folla‌o fmd,sia‌ Ndrhg f.k ;sfí'

f.ù .sh udihl muK ld,h ;=< u;=.u k.rfha ckdlS¾K ia‌:dk" fydag,a wdY%s;j f;rfmñka ldka;djkaf.a w;a nE.a lmd uqo,a fidrd.;a fuu
ldka;d msßi ms<sn|j u;=.u fmd,sishg meñKs,s myla‌ ,eî ;snQ w;r tu ia‌:dkj, iúl< iS' iS' à' ù' leurd o¾Yk mÍla‍Id lr fuu lKa‌vdhu ms<sn|j lreKq fy<slr.;a fmd,sish" Tjqkaf.a PdhdrEm ,ndf.k we;'

tu PdhdrEm msgm;a nqoaê wxY ks,OdÍka yryd k.rfha iel iys; ia‌:dkj, isák msßi w;g m;alr isú,a fmd,sia‌ ks,OdÍka yd nqoaê wxY ks,OdÍka ta wjg mÍla‍Idjg fhdod ;sfí'

ta wkqj miq.sh Èkl nqoaê wxY ks,Odßhl=f.a w;g yiq jQ ldka;djka fofokl= w;awvx.=jg .ekSug iQodkï jk úg Tjqkaf.a iydhlhka meñK tu ks,Odßhdjo ;%sfrdao r:hg kxjdf.k m,df.dia‌ Tyqj w;ru. oudf.dia‌ ;sfí' tys§ tu ks,Odßhd igyka lr.;a ;%sfrdao r: wxlh Tia‌fia mÍla‍IK meje;ajQ fmd,sishg we,amsáh - f.d¿jduq,a, yd r;au,dk hk m%foaYj,ska fuu ielldßhka yd iellrefjl= w;awvx.=jg .; yels ù we;'

fuu .eg lmk l,a,sh fufyhjQ msáÿj m;srf.a u,a,sld fyj;a o.ß keu;s ldka;djf.a fufyhùfuka l¿;r" .d,a," wïn,kaf.dv" nÿr,sh" f;nqjk we;=¿ m%foaYj, .eg lemSï isÿlr we;s njg fmd,sishg f;dr;=re ,eî we;'

fudjqka úiska u;=.u k.rfha c.;a f.dvke.s,a, wi,§ re',la‍I folhs ye;a;E fooyila‌o fydag,a lSmhlska re'120000 la‌" re'55000 la‌ yd re'69000 la‌ fufia fidrdf.k ;sfí'

fuu l,a,shg iïnkaO ;j;a msßia‌ yd ;%sfrdao r: w;awvx.=jg .ekSug u;=.u fmd,sish lghq;= lrñka isà'

m%foaY .Kkdjl .eg lemQ msßi w;awvx.=jg .ekSu i|yd u;=.u uQ,ia‌:dk fmd,sia‌ mÍla‍Il pkao% moau,d,a uy;df.a Wmfoia‌ u; wmrdO wxY ia‌:dkdêm;s fmd,sia‌ mÍla‍Il rùkao% mqIam l=udr W'fmd'm' Wfmakao% ch,;a" W'fmd'm' ;s,x. ixÔj" fmd'ie'r;akdhl" fmd'ie'chisxy" fmd'ie'^55240& chr;ak" fmd'fld'^49870& fld;,dj," fmd'fld'^63530& m%ikak hk uy;ajre l%shd;aul jQy'

uys,d,a moauiQßh - w.,j;a;
Gossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR