Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

kd. foajd,fha lmqjd nÿ,af,a .=rejßh urd j<,hs

T;a;=j ,enqfKa ÿrl:khlska 

w,a,ka hoaÈ iellre Èúkid.kak yo,d 

miair f.daklef,a j;af;a mÈxÑj isg bl=;a 1 jeksod w;=reoka jQ ldka;dj wìryia f,i >d;kh fldg j< oud we;s njg ielmsg mqoa.,hl= w;awvx.=jg .;a nj miair fmd,sish mejeiSh'

fufia >d;khg ,laj we;af;a miair" f.daklef,a fou< úoHd,fha .=rejßhl f,i fiajh l< w,xldrï iriaj;S kue;s 41 yeúßÈ ldka;djls'

iellre óÿïmsáh kd.foajd,fha lmqjd f,i lghq;= lrk whl= nj;a .=rejßhf.a isrer j<oud we;ehs úYajdi l< yels ia:dkhla foajd, NQñfha§ bl=;a 12 jeksod fidhd.ekSug yelsjQ nj;a fmd,sish mjihs'

urKldßh bl=;a 1 jeks isg w;=reokaj we;s njg wef.a ieñhd miair fmd,sishg meñKs,a,la bÈßm;a lr ;sìKs'


urKldßh iuÛ ÿrl;k iïnkaO;d meje;ajQjka fidhd .ekSu i|yd wef.a cx.u ÿl;kfha igyka jQ wxlhka ms<sn| mßlaId lr ne,Sug wêlrKfhka wjir ,nd.ekSfuka wk;=rej isÿl< úu¾Yk lghq;=j,g wkqj miair fmd,sish úiska iellre w;awvx.=jg f.k we;'

ta w;r lgW;a;rhla ,nd§u i|yd fmd,sishg hk uqjdfjka meñKs iellre mdf¾ .uka lrñka ;snQ nia r:hlg mek ish Èú kid .ekSug o ;e;a l< nj;a bka nrm;< ;=jd, ,enQ Tyq m%;sldr i|yd nÿ,a, uy frday,g we;=<;a l< nj;a fmd,sish mejeiSh'

nÿ,a, ufyia;%d;a ufyaIsld m%sho¾YkS o is,ajd fufkúh Tyq ,nk 27 jeksod olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lsÍug ksfhda. l<dh'

nÿ,a, ufyia;%d;a wêlrKhg fï ms<sn| lreKq jd¾;d lsÍfuka wk;=rej ufyia;%d;a ufyaIsld m%sho¾YkS o is,ajd fufkúh bÈßfha u< isrer f.dvkeÛSug kshñ;h'

W!j Èidj Ndr ksfhdacH fmd,siam;s frdIdka m%kdkaÿ" nÿ,a, fcHIaG fmd,sia wêldß pkaok .,mam;a;s yd iyldr fmd,sia wêldß ta'ã' fm%au;s,l hk uy;ajrekaf.a Wmfoia u; miair fmd,sia ia:dkdêm;s fmd,sia mÍlaIl à'tï' r;akdhl uy;df.a fufyhùu hgf;a Wm fmd,sia mÍlaIl ví'tï' ohdkkao" fmd'ie' m%kdkaÿ ^23223&" fmd'fld' iuka ^54239&" iy fmd'fld' iurkdhl ^82532& hk ks,OdÍka fï iïnkaOfhka jeäÿr úu¾Yk isÿlrkq ,nhs'


Gossip-LankaNews.com

අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR