Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

iqkaor ldka;djka rjgd f.k f.dia ksrej;a oiqka ùäfhda lr úl=KQ hqj< w;awvx.=jg

mdÿla‌l .,f.or m%foaYfha ldka;djlf.a ia‌:dfkdaÑ; m%{dj;a mdÿla‌l fmd,sia‌ ks,OdÍkaf.a iQla‍Iu l%shd ud¾.h;a ksid ish wkshï ieñhdo iu.ska tl;=j ldka;djka PdhdrEm.; lr wf,ú lsÍfï cdjdrula‌ fy<s lr .ekSug yd ielldr hqj<la‌ w;awvx.=jg .ekSug mdÿla‌l fmd,sia‌ ks,OdÍka miq.shod iu;a ù we;'

wdrla‍Il wxYfha ks,Odßfhl=f.a ìß|la‌ jk weh ish úfoaY fiajh ksud fldg miq.shod ,xldjg meñKs wfhls'

fï w;r;=r ish úfoaY fiajfha udi 4 l ys. jegqma ,nd .ekSu i|yd .,alsia‌fia /lshd tackaishg f.dia‌ we;s w;r tÈk ta iïnkaO wod< n,Odßhd tys fiajfha isg fkdue;s fyhska tys isá fjk;a ks,Odßfhl= u.ska tu ks,Odßhdf.a ÿrl:k wxlh b,a,d we;s w;r weh ÿrl:k wxlh mjik fudfydf;a tu ia‌:dkfha ;j;a msßila‌o iu.ska ielldr ldka;djo /£ isg we;'

fydr ryfia wehf.a ÿrl:k wxlh igyka lr .;a tu ielldr ldka;dj .,f.or ldka;djg ÿrl:k weu;=ula‌ § ys;j;alula‌ f.dvk.d f.k we;' bfjka fuka ielldßh ms<sn| f;areïf.k we;s weh ÿrl:k weu;=ïj,g ms<s;=re § we;af;a b;d {dkdkaú;jh'

tfia ys;j;alula‌ f.dvk.d .kakd weh wk;=rej .,f.or ldka;djg wkshï weiqrlg wdrdOkd lr we;'

fï wkqj tu lghq;a;g Èk fjkalr .kakd ielldr ldka;dj ish ieñhdo fï o¾Yk keröug wdYdjla‌ ola‌jk nj mjiñka Tyqo fuÈkg legqj taug wjir b,a,d isà'

fï ishÆ ÿrl:k weu;=ï má.; lr .kakd .,f.or ldka;dj ish ieñhdo iu.ska mdÿla‌l fmd,sia‌ ia‌:dkhg meñK ielldr hqj< ms<sn| meñKs,s lr we;'

ta wkqj l%shd;aul jk mdÿla‌l fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il ìu,a fmf¾rd uy;d ish ks,OdÍka fufyhjd WmdhYS,Sj miq.shod ielldr hqj< mdÿla‌l ófma k.rhg f.kajdf.k tys§ w;awvx.=jg f.k we;' w;awvx.=jg m;aùfï§ wiNH o¾Yk we;=<;a ùäfhda mg u;ao%jH" leurd WmlrKo <. ;sî we;'

ldka;djkaf.a ksrej;a o¾Yk yd wieì o¾Yk ùäfhda.; lsÍu" wf,ú lsÍu fudjqka mqreoaola‌ jYfhka lrf.k f.dia‌ we;ehs tys§ fy<s ù we;'

ielldr ldka;dj fõryer m%foaYfha mÈxÑldßhl jk w;r iellre nKa‌vdr.u m%foaYfha mÈxÑ lrefjls'

mdÿla‌l fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il ìu,a fmf¾rd" <ud yd ldka;d fmd,sia‌ wxYfha ia‌:dkdêm;s ld' fmd' ie' 4519 mqIamd" fmd' fld' ^40949& l=udr we;=¿ ks,OdÍka mÍla‍IK mj;ajd iellrejka w;awvx.=jg f.k ;sìKs'
-divaina
yxje,a, - uOqr m%shkað;a
Gossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR