Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

f*ianqla ldud;=rfhla oef,a 

fld<U nd,sldjkq;a wmfhdackh lr,d

f*ianqla yryd isÿjk wmrdOhla ms<sno yd w;awvx.=jg .ekqKq wmrdOlrefjla ms<sno fmd,sia uQ,ia:dkh u.ska ck;dj oekqj;a lsÍu ioyd udOH fj; ksl=;a l< ksfjaokh my; olajd we;'

;j;a f*ianqla wmrdOlrejl= w;awvx.=jg

´iafÜ‍%,shdfõ wOHdmkh ,nk Ys‍% ,dxlSl ;reKshla oekg udi lsysmhlg fmr ksjdvqj i|yd ,xldjg meñK we;' wehf.a f*ianqla .sKqug mKsjqvhla hful= tjd ;snq
w;r tys ioykaj we;af;a wef.a ksrej;a mska;=r ;ud ^iellre& i;=j we;s nj;a tjd wka;¾cd,hg uqod fkdyeßug kï ;ud yuqùug meñfKk f,i;ah'

fuu .sKqfukau ;j;a YsIHdjlg o fï wdldrfhkau mKsúvhla ,eì ;sìK' fuu meñKs,s 02l wmrdO mßla‍IK fomd¾;fïka;=j fj; ,eîfuka wk;=rej ta iïnkaOfhka úu¾Yk wdrïN lr wod< f*ianqla .sKqu ysñ mqoa.,hd fidhd.;a w;r Tyq mdkÿr m‍%foaYfha 22 yeúßÈ ;reKfhls'

fudyqf.a mshd úiska fudyqg jhi wjqreÿ 17 È muK remsh,a 50000$-la jákd cx.u ÿrl:khla ñ,È f.k ,nd § we;' miqj mshd i;= bvula úl=Kd thska ,nd .;a
uqo,ska fldgila úhoï lr ,emafgdma mß>khla o ,nd § we;'

iellre mß>klh yd cx.u ÿrl:kh Ndú;fhka f*ianqla yryd peÜ lr iïnkaO lr.ekSfuka wk;=rej ;reKshka wmfhdackhg ,la lrkq ,nhs' fudyqf.a o;a; r|jkhl ^fmka v‍%hsõ& fld<U m‍%Odk nd,sld úoHd,j, YsIHdjka Tyq úiska f*ianqla yryd iïnkaO lr wmfhdackh lrk o¾Yk we;=,;a fõ'

wmrdO mßla‍IK fomd¾;fïka;=j úiska miq.sh 20 jeksod iellre WmC%uhla u.ska w;awvx.=jg .;a w;r fld<U ufyaia;‍%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsßfuka miq ,nk 29 jeksod olajd rla‍Is; nkaOkd.dr .; lr we;'

f*ianqla yryd ;uka fj; mKsúv tjk fkdyÿkk ñ;=kag f;dr;=re ,nd§fïÈ m‍%fõYï jkak'

f*ianqla fyda iudc fjí wvúj,ska yuqjk iEu ñ;=rka iene ñ;=rka fkdjk nj jgyd .; hq;=h' ta w;r jxpkslhka" wmrdOlrejka" ldu wmrdOlrejka isáh yel'

foudmshka úiska ;u orejka ^úfYaIfhka ;reK .eyeKq orejka& iudc fjí wvú yryd iïnkaO jk fkdyÿkk ñ;=rka .ek úuis,af,ka isáh hq;=h'


rivira.lk
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR