Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

f*ianqla fmu ksid 
ud;f,a fld,a,d 
wkqrmqr fl,a,f.a 
fomd uq, ñhhhs !!!

f*ianqla u.ska y÷kd.;a nexl= ks,Odßkshla iu. jir 06l wdor iïnkaO;dhla meje;ajQ ud;f,a m%foaYfha jHdmdßl ;reKhl= is;a;ejq,g m;aj ;reKshf.a ksfjigu meñK ji mdkh fldg Èú kid .ekSfï mqj;la wkqrdOmqrfhka jd¾;dfõ'

71 fldgi" fmd,aj;a;" ueáh;a; ud;f,a ,smskfha mÈxÑ jHdmdßlhl= jQ úmq, l=udr we,aúg., kue;s 29 yeúßÈ ;reKhdf.a urKh iïnkaOfhka hiisrmqr wkqrdOmqr ,smskfha mÈxÑ lelsrdj k.rfha m%isoaO fm!oa.,sl nexl=jl fiajfha kshq;= nexl= ks,Odßkshla jk fyaud.uf.a ksudks ysreKsld kue;s 22 yeúßÈ fukúh wkqrdOmqr YslaIK frdayf,a meje;s yÈis urK mÍlaIKfha § idlals ,nd foñka mjid ;snqfka fujekakls'

Z2009 jif¾ wka;¾ cd,fhka ^uqyqKq fmd;ska& ud ñh.sh wh y÷kd .;a;d' bkamiq wm fofokdg fomd¾Yajfhau leue;a; o ,enqKd' Tyq udi follg muK jrla udf.a ksfjig wdjd .shd' ud nexl= ks,Odßkshla jYfhka fiajh lrk ksid iqyo yuqj,g iy ys;ñ;=rkaf.a idoj,g iyNd.S ùug isÿjqKd' Tyq ta i|yd ud yg úúO ;yxÑ mkjkq ,enqjd' wfma y|yka o fkd.e,mSu ksid ud wdor iïnkaO;dj keje;ajQjd'


wf.daia;= ui 29 jeksod 01'45 g muK úmq, l=udr mhskau wmf.a ksfjig meñKshd' meñK ud;a wïud;a iuÛ l;d l<d' kej; rKavq lsÍug wjYH keye lshd lsjqjd' wmf.a iïnkaOh fkdkj;ajk f,i b,a,d isáhd' bkamiq Tyq îug j;=r ùÿrejla b,a,d f.k bka Nd.hla mdkh lr b;=re j;=r ál TÆfõ y,d .;a;d'

bkamiq Èh keu i|yd ;=jdhla o b,a,d f.k kdk ldurhg f.dia fodr jid .;a;d' ál fõ,djlska kdk ldurfha ùÿrejla lefvk yv weyqkd' wms l,n, ù kdk ldurfha fodr wer n,oa§ Tyqf.a lg jfÜ iqÿmdg fmk jf.a ;snqKd'

Tyq ug l;d lr Thdf.a fomduq, uefrkak ´fka lshd lsjqjd' uu úmq, l=udrj oE;ska w,a,d .;a;d' wie,ajeis ffjoHjrhl= iy wie,ajeishka iu. tlaù Tyq frday,a .; lsÍug lghq;= l<d'Z

ji mdkh lsÍfuka nrm;< f,i frda.d;+r ù Èk 19l ld,hla wkqrdOmqr YslaIK frdayf,a ysÈis m%;sldr tallfha iy jdÜgq wxl 17 m%;sldr ,enQ tu ;reKhd ñhf.dia ;sfí'

ñh.sh ;reKhd úiska ish fma%ujka;shg ,shq msgq 14 lska hq;= iúia;rd;aul ,smshla o fmd,Sish u.ska fmd,sia Ndrhg f.k urK mÍlaIljrhd fj; bÈßm;a lr ;sìKs'


Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR