Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

tajg W;a;r fokak tmd ckm;s lsõjd 

ta;a ì,shkhla b,a,d kvq odkjd

fndÿn, fiakd ixúOdkfha uyf,alï mQcH .,fndvw;af;a {dKidr ysñhka úiska ;ukag È.ska È.gu isÿlrk fpdaokd fya;=fjka remsh,a ì,shkhl jkaÈhla b,a,d kvq mjrk nj ëjr weu;s rdð; fiakdr;ak uy;d mjihs'

fld<U§ ^07& miajrefõ udOH yuqjla mj;ajñka weu;sjrhd lshd isáfha ;ukag fmrjrefõ ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d o yuqjQ wjia:dfõ§ fï .ek idlÉPd l< njhs'

tys§ ckdêm;sjrhd ;ukag lshd isáfha zrdð; tajdg W;a;r fokak hkak tmdz kvq mjrk f,i hehs weu;sjrhd lSfõh'

fuh l=uka;%Khla nj;a ;ukaf.a ue;sjrKh jHdmdrhg o fï ksid oekgu;a ydkshla ù we;ehs ckdêm;sjrhd mejiQ nj;a rdð; fiakdr;ak uy;d tys§ mejiSh'

flfia fyda ;ukaf.a l%uh t,a, jk fpdaokdj,g ms<s;=re §u neúka fuf,i udOH yuqjla mj;ajd wk;=rej wêlrK l%shdud¾.hlg hdu hehs fyf;u mejiSh'


ta wkQj Wkajykafia úiska ;ukag t,a, lrk mokï úrys; fpdaokd iïnkaOfhka remsh,a ì,shkhl jkaÈhla b,a,d kvq mjrk nj;a tu kvqfjka ch.%yKh‍ l<fyd;a ,efnk iïmQ¾K uqo, kS;s{ .dia;= f.ùug;a cd;sl ëjr iïfï,khg;a ,ndfok nj wud;Hjrhd lshd isáfhah'

;ukag ksjdi lShla we;soehs {dKidr ysñhka úuid we;s nj;a ;ukag we;af;a 1983§ yod.;a tlu ksji nj;a ëjrhskag ksjdi yod § we;s nj;a mejiQ wud;Hjrhd uE;l§ ish jdykh úl=Kd bvula ñ,g .;a njo mejiSh'

je,af,a b|ka fldaám;shka jQ wh .ek ks¾u, nqo oyu fjkqfjka fmkS isák wh o fidhd ne,sh hq;= nj;a mejiq rdð; fiakdr;ak uy;d fn!oaOd.ñl fukau wkHd.ñl fldgia fuu isoaêfha§ ;uka fjkqfjka woyia oelaùug iyh m< lsÍug bÈßm;aj isák njo tys§ lshd isáfhah'

fï w;r u;ao%jH cdjdru iïnkaOfhka leìkÜ /iaùfï§ idlÉPd‍ fkdflfrkafkaoehs udOHfõÈfhl= tys§ wud;Hjrhdf.ka úuid isá wjia:dfõ§ fyf;u lshd isáfha ta .ek leìkÜ /iaùfï§ l;d lrkafka ;uka muKla neúka fojeksfhla fidhñka isák njhs'
Gossip - Lanka News
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR