Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

cd;sjd§ S'M'S hejQ 

isõfofkla 18 f;la ßudkaâ

cd;Ska w;r ffjrhla we;sjk mßÈ flá mKsúv^tia'tï'tia& hejQ nj lshk iellrejka isõfofkl= t<fUk 18 jk Èk olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lr ;sfí'

wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j úiska w;awvx.=jg .kq ,enQ iellrejka ^06& wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miq fld<U m%Odk ufyaia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d úiska fuf,i rlaIs; nkaOkd.dr .; l< nj jd¾;dlre mjihs'

fudjqka w;awvx.=jg .ekSu ms<sn|j fmd,sia udOH m%ldYl"fcHIaG fmd,sia wêldÍ wð;a frdayK uy;df.a w;aikska hq;=j ksl=;a lr we;s ksfõokh my; mßÈh'

Y%S ,xldfõ ðj;ajk wysxil uqia,sñ ck;djg úreoaOj wf.dia;= 10 jkodhska miqj kej;;a m‍%Yak we;s lsßug hñ msßila iQodkñ jk njg;a fï iñnkaOfhka wdrla‍Il wud;HdxYfhaÈ /iaùula mj;ajd we;s njg;a i|yka lrñka cd;ska w;r ffjrhla we;s jk mßÈ jHdc tia'tï'tia mKsúv heùu iñnkaOfhka wmrdO mßla‍IK fomd¾f;ñka;=j úiska úu¾Ykhla wdrñN lrk ,§'

tu úu¾Ykhg wkqj l=fjÜ rfÜ Ôj;a jk Ys‍% ,dxlslfhl= jk ßiajdka keu;s uqia,sñ cd;slfhl= úiska fuu mKsúvh ó.uqj
m‍%foaYfha mÈxÑ mqoa.,fhl=g m<uqj tjd we;s njg ksßla‍IKh jq w;r bka miqj Tyq iy ;j;a ;sfofkl= úiska tu mKsjqvh úúO wh fj; neyer lr we;s nj fmkS hk ,§'

ta wkqj 2014-08-05 jk Èk wmrdO mßla‍IK fomd¾f;ñka;=j úiska tu mqoa.,hka y;rfokd w;awvx.=jg .kakd ,§'

Tjqkaf.a kñ my; mßÈ fõ'

01' fudfyduä isrdia fudfyduä - fkd 511" *d;sud ukais,a" w,fndv.u - mkak,

02' fudfyduä cjq*¾ fufyduÙ ß,d - fkd 181$78 .‍%Ekaämdia mdr" fld<U 14'

03' uqyñuoa kia¨ñ - fkd 12$î" lsxfrdaia wefjkshq" fld<U 04'

04' wìÿ,a ,;s*a fudfyduä lshdia - 107$05" /n,a fmfoi" fldß mdr" foysj,'

fuu iellrejka ,xld oKav kS;s ix.‍%yfha 120 j.ka;sh hgf;a cd;ska w;r wiu.sh we;s lsßu ioyd l:d lrkq ,enq fyda lsßug woyia lrkq ,enQ jpkfhka fyda ix{d u.ska oafõYh we;s lsßfï jrola isÿ lr we;'

w;awvx.=jg .;a iellrejka wo^06& Èk wêlrKhg bÈßm;a lr rla‍Is; nkaOkd.dr .; lsßug kshñ;j we;'

ta wkqj cd;ska w;r wiu.sh ffjrh we;s lrk lsisu wdldrfha tia'tï'tia mKsúv fyda Bfï,a mKsúv ;j;a wfhl=g neyer lsÍfuka j<lsk f,ig ck;dj oekqj;a lrkak'
Gossip-LankaNews
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR