Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

wka;¾cd,fhka 
ldis fidhk yeá 
^ùäfhda oiqka iys;hs&

;r.ldÍ Ôjk rgdj ;=< uqo,a bmhSu Ôú;fha m%Odk ld¾hhla njg m;ajk úg" uqo,a bmhSu i|ydo úúO jQ ud¾.hka  iudch úiskau ks¾udKh lrkq ,nhs'

ta ;=< hym;a fukau whym;a ud¾.o jk ksidfjka" uqo,a ms<sn|j jQ wjYH;djh fln÷ jqj;a ta i|yd  fhduqùug fmr hï wOHkhl fh§u b;d jeo.;a'

Èfkka Èk ÈhqKq jk ;dlaIKsl f,dalh o fulS uqo,a bmhSug ñksiqka ;=, ;sfnk wjYH;djhg ms<s;=re  ks¾udKh lrkq ,nhs'

tksidu j¾;udkfha uqo,a bmhSu iïnkaOfhka wka;¾cd,hg ysñjkafka iqúfYaIS ia:dkhla'

wka;¾cd,fhka uqo,a bmhsh yels nj fndfyda fokd wid ;sfnk kuq;a" fndfyda fofkl=g ta ms<sn|j we;af;a wmeyeÈ,s" wúêu;a wjfndaOhla'

tfukau wka;¾cd,fhka uqo,a Wmhd.; yels l%u y÷kajd fok uqjdfjka we;eï ia:dk j, l%shd;aul jk ;reK ;reKshka fkdu. hjk iq¿ "uqo,a .idlk jevigyka yd iïuka;%K ksidfjka ;j;a msßilg ta ms<sn|j we;af;a Rkd;aul wdl,amhla'


kuq;a fï jk úg f,dalfha fndfyda rgj,a wka;¾cd,h ;=< we;s Okd;aul me;slvhka Tiafia uqo,a bmhSu b;d id¾:lj lrf.k hkq ,nhs'

ienúkau wka;¾cd,h Tfí ks¾udKYS,S yelshdjka" l=i,;djhka i|yd jákdlula ,nd fok wmqre f;da;ekakla'

úúO jxpkslhkag fkd/jà" th ksjerÈj wOHkh lr tys  l%ufõohka y÷kdf.k ta i|yd fhduqjqjfyd;a  Tngo id¾:l m%;sm, w;alr.; yel'

fuu ùäfhdaj ;=< Tfí ks¾udKYS,S yelshdjka ;=<ska wka;¾cd,fhka uqo,a bmhsh yels id¾:l l%u y;rla ms,sn| f;dr;=re wka;¾.;hs'

^fuu ùäfhdaj b;d,sfha ñ,dfkda kqjr mÈxÑ y¾IK rdclreKd iy nDfkda Èjdlrf.a ks¾udKhls&


-,xldoSm

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR