Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

.ïukams,f.a ue;sjrK úhou fldaáhlg wdikakhs 

ue;srKfha §  ÿka fmdfrdkaÿjla bgqlrñka .Kka ys,õ fy<sorõ lrhs

niakdysr m<d;a lDIsl¾u"f.dúck ixj¾Ok" iq¿ jdßud¾." l¾udka;" mßir" ixialD;sl yd l,d lghq;= wud;H Woh .ïukams, uy;df.a ue;sjrK jHdmdrh i|yd re 9"802"605l uqo,la jeh ù we;s w;r thska re 4"309"800 l uqo,la uyck wdOdr f,i ,eî ;snqKq nj Woh .ïukams, udOH tallh ksfõokh lrhs'

fiiq uqo,a cd;sl fy< Wreufhka yd ñ;=rka úiska ,nd§ ;snqKq nj udOH tallh fmkajdfohs'

niakdysr m<d;a ue;sjrKh mej;s iufha ;u ue;sjrK jHdmdrhg wju jYfhka re'100 l uqo,la mß;Hd. lrk f,i;a" Bg wod< whjeh jd¾;dj ue;sjrKh mj;ajd flá l,la we;=<; m%isoaêhg m;alrk nj;a .ïukams, uy;d mjid ;sìKs'

2014 ud¾;= 29 jk Èk ue;sjrKh mj;ajd udi 5g wdikak ld,hla f.ù .sho ;rula mudù fyda wod< whjeh jd¾;d wo ^26& m%isoaêhg m;alsÍug Tyq úiska lghq;= lr ;sfí'


flfia fj;;a fmdaiag¾"kS;s úfrdaë m%pdrl mqjre Ndú;d fkdfldg okaie,a fkdÿka ;E.s fkdfn¥ fukau iSñ; udOH m%pdrKhla isÿl< wfhl= f,i fï ;rï uqo,la jeh úKs kï tjeks foa l< wfmalaIlhskaf.a ue;sjrK úhou wkqudk lsÍu ÿIalr ke;ehso .ïukams, uy;d lshd isáhs'

ue;sjrKhg uqo,a iïmdokh lr.;a wdldrh fukau tajd úhoï l< wdldrho úia;rd;aulj oelafjk jd¾;djla wfmalaIlfhl= úiska bÈßm;a lrkafka ,xld b;sydifha m%:u j;djg nj;a" fuu l%shdj wdo¾Yhg f.k W!j m<d;a iNd wfmalaIlhskago ish ue;sjrK whjeh m%isO lsÍug m%;s{d fok fuka .ïukams, uy;d ishÆ wfmalaIlhskaf.ka b,a,Sula lr we;'

úfõpk bÈßm;a lsÍug jvd úl,am bÈßm;a lsÍu ÿIalr nj;a" iudch fjkia l< yelafla úfõpk j,ska fkdj wdo¾Y j,ska nj;a Tyq i|yka lrhs'

wfmalaIlhska imhd .;a wdldrh iy úhoï l< wdldrh oelafjk úia;rd;auC wh jeh m%isoaO lsÍu fukau ue;sjrK úhoï i|yd Wmßu iSudjla mekùuo isÿúh hq;= nj fhdackd l< .ïukams, uy;d bkaÈhdj iy w'tlai;a ckmoh jeks rgj, fuu ue;sjrK kS;S mj;sk nj o jeäÿrg;a lshd isáfhah'

wod< whjeh jd¾;dj my; m<fjhs'
-adaderana

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR