Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

;=ka Èklg miq;a orejd .ek fydavqjdjla kE

Èks÷ mq;d ,nd fokak' ´kEu b,a,Sulg tl.hs' ldreKsl b,a,Suls' hehs i|yka lrñka wú.;a l,a,shlf.a meyer .ekSulg ,lajQ orejdf.a foudmsfhda .,a.uqj ó.,Ej" lgq.ïm<.u .ïudkfha oekaùula w,jd we;'

ta bl=;a 28od rd;%S wú.;a l,a,shla meyer.;a ish mq;d Èk ;=kla ;siafia fidhd .ekSug fkdyels ùu ksid we;s jQ lïmkh ord.; fkdyelsj foudmsfhda lrk wdhdpkhla f,ih'orejd ,nd fokakl=f.a ´kEu b,a,Sulg tl. nj y.jk tu ‍fmdaiagrfha f;dr;=rla fjf;d;a oekaùï i|yd
foudmshkag wod< ÿrl:k wxl follao i|yka fldg we;'

0718041383 yd 0783343630 tu ÿrl:k wxlhs'

flfia fj;;a meyerf.k hdfï isoaêh ms<sn|j mÍlaIK meje;aùu i|yd ‍fmd,sia lKavdhï myla fï jk úg fhdojd ;sfí' tfy;a tu orejdf.a meyer.ekSu fyda meyer.;a lKavdhu ms<sn|j lsisÿ f;dr;=rla fyda idlaIshla ;ju;a ,eìfkdue;s nj ‍fmd,sish i|yka lrhs' ta ksid fï orejd ms<sn|j f;dr;=rla ,nd .ekSfï wruqfKka ‍fmd,sish ck;d iydh me;Sug ;SrKh lr ;sfí' fï isoaêh ms<sn|j fyda orejd i.jd ;sfnk ;ek ms<sn|j f;dr;=rla we;akï jhU m<d; Ndr ‍‍‍fcHIaG ksfhdacH ‍fmd,siam;s c.;a wfíisß .=Kj¾Ok uy;df.a ÿrl:k 0718137007 wxlhg fyda ksljeráh fldÜGdih Ndr ‍‍‍fcHIaG ‍fmd,sia wêldß pkaok w,yfldaka uy;df.a 0774734635 ork wxlhg oekqï fok f,i ‍fmd,sish ck;djf.ka b,a,d isáhs'

fuf,i meyerf.k ;snqfKa oks÷ hfIaka ,xldkd;a kue;s orejdh' oekg ,eì ;sfnk hï hï f;dr;=re Tiafia fï ms<sn|j mÍlaIK meje;afjk nj;a tfy;a thskao id¾:l m%;sM, w;am;a lr .ekSug fkdyels nj;a ‍fmd,sish i|yka lrhs'

fï isoaêh fya;=fjka ó.,Ej m%foaYfha ck;dj oeä fYdalfhka isák nj wm jd¾;dlrefjda i|yka l<y'bÈßfha§ fï ms<sn|j ksYaÑ; f;dr;=rla fkd,enqKfyd;a fï i|yd ;j;a lKavdhï lsysmhla fhdojk njo ‍‍‍fcHIaG ‍fmd,sia ks,Odßfhla i|yka lf<ah'

wmsg yßhgu lshkak nE fï orejdg fudlo fj,d ;sfhkafka lsh,d' wmsg ´fka fï orejj ksremo%s;j fírd.kak' ta ksid wms uykais fjkafka iellrejka w,a,d .ekSug;a jvd fï wysxil orejdf.a Ôú;h fírd.kak' talhs wfma tlu b,lalh' ta ksid oekau lsis fohla udOHhg lshkak nE hehs tu ‍‍‍fcHIaG ks,Odßhd i|yka lf<ah'

wi, <s|la <. f,a me,a,ula ;sfnk njg ,enKq f;dr;=rla iu. tu <s| j;=r fudag¾ oud ysia l< kuq;a lsis;a fidhd.; fkdyels úh'

photos by lankadeepal,ska ,sms 1 2
.hdka .d,a,f.a
Gossip-LankaNews
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR