Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fi!È .sh nj lshq l;
fldgfyafka''''

f.or tkak nEÆ

miq.shod udOH úiska jd¾;d l< wdndê; orefjla we;=¿ ore fofokla ;kslr oud fi!È .h nj lshq ldka;dj uÜglal=,sfhka fidhd .efkhs'

fuu m%jD;a;sh udOH u.ska jd¾;d lsÍu;a iu. tu uj uÜglal=,sfha fjk;a mqreIfhl= iu. Ôj;a jk njg ,enqk f;dr;=rla u; wo tu .f,afj, nq,kjej fndr¿ lkao mÈxÑ tÉ' tï' ch;s,l uy;d ish ore ;sfokd iu. fldgfyak fmd,sishg meñKsfhah'

tys§ fldgfyak fmd,sish úiska tu ldka;dj jk ã ã' tï' rkaueKsfla uy;añh leojd we;s w;r tys§ weh ish wdndê; orejd iy ish újdyl ieñhd fj; hdu m%;slafIam lr ;sfí' fmd,sisfhka fld;rï fm/;a; l< o weh tu b,a,Su bj; ouñka oekg Ôj;ajk mqreIhd iu. ;jÿrg;a Ôj;a ùug leue;a; m, lr ;sfí'

fï ksid jEka r:hla l=,shg f.k .f,a fj, isg ish orejka fofokd iu. fldgfyakg meñKs tÉ'tï' ch;s,l uy;d ysia w;ska wdmiq f.dia ;sfí'

fuu ldka;dj fi!Èwrdìhdfõ .Dy fiajhg msg;a lr hjd we;af;a wdndê; ÈhKsh iy mdi,a hk mq;d ðj;a lrùug fukau m%;sldr ioyd uqo,a fkdue;s lu ksid nj ch;s,l

uy;d lshhs' 2009 jif¾ rg .sh nj lshq weh miqj lsisÿ uqo,la ish ore mjq,g fkdtjd we;s w;r weh ish orejkag ieñhdg l;d lrk tl mjd kj;d oud ,xldjg fkdtk nj ieñhdg oekqï § we;'

tod isg ch;s,l udkisl frda.hlska fmf,k 21 yeúßÈ ÈhKsh pdmd ch;s,l ;a 14 yeúßÈ mq;dÈfkaIa ch;s,l yod .ekSu mejßKs' l=,S jev lrk ch;s,l ÈhKshf.a ishÆ jev lrkq ,nkafka ujl fukah' 14 yeúßÈ ÈfkaIa mdkaor wjÈ ù wdydr msi wlaldgo lkak § mdi,a hhs' ÈfkaIa g l=iaisfha ishÆ jev lrkakg yelshdj we;'

ch;s,l uy;d ish orejka fofokd fjkqfjka uy;a jQ fjfyila orhs' ÈhKsh keùu frÈfia§u fldKavh mSrd msßisÿ lsÍu wd§ jev lroa§ Tyqg l=,shla lrkakgo fj,djla fkdue;s ;rïh '

orejka fofokdu ish ujf.ka b,a,d isákafka ;ukag lsisjla wjYH ke;s nj;a wïud muKla wjYH njh' ÈfkaIa Wfoa iji nqÿka jeo wïud tkakhs m%d¾:kd lrhs '

fï wirK mjq,g lsisÿ wdodhula ke;' Tjqkag ðj;a ùu ioyd ldf.a fyda Wmldrhla wjYaH ù we;' 0779569111 wxlfhka ch;s,l uy;d weu;sh yel' .f,afj, ,xld nexl=fõ .sKqï wxl 5774369 g wdOdrhla l, yelsh '

Gossip - Lanka News
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR