Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

wkshï weiqrg wlue;sjQ foore ujg fmd,af,ka .id urhs

>d;kh isÿ l< ysgmq fin<d;a t,a,S uef¾

wkshï weiqrla‌ i|yd wlue;a; m%ldY l< je,s.u ñßia‌i m%foaYfha foore ujl ysgmq yuqod fin<l= úiska Bfha ^06 jeksod& fmrjrefõ fmd,a,lska myr§ >d;kh lr Tyq o f., je,,df.k ñhf.dia‌ we;'

fuys§ ñhf.dia‌ we;af;a frdays” ks,añ” ldka;s úu,.=Kfialr kue;s ;sia‌mia‌ yeúßÈ foore ujl yd ysgmq yuqod fin<l= jQ fla' tÉ' wixl ik;a kue;s ;sia‌kj yeúßÈ wújdylfhls'

ñh.sh ldka;dj wjqreÿ folyudrla‌ jhie;s nd, orejd jvdf.k Bfha WoEik jeäuy,a orejd oyï mdi,g wer,ùu i|yd hñka isáh§ ysgmq yuqod
fin<d fuu lDDr >d;kh isÿlr Tyq o ksjig f.dia‌ f., je,,df.k we;'

>d;kh isÿ l< ysgmq fin<d ñh.sh ldka;djf.a ksjig hdno ksjfia foudmshka iu. jdih lr we;' Tyq ld,hla‌ ;sia‌fia wehg wkshï weiqrla‌ i|yd wdrdOkd lr we;' fï n,mEï bjish fkdyels ldka;dj iy wef.a ieñhd ta ms<sn|j je,s.u fmd,sishg meñKs,s lsÍfuka miq ysgmq fin<d w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lr Èk 14 la‌ rla‌Is; nkaOkd.dr .;lr we;'

Tyq wem u; meñKs miq ñh.sh ldka;djg urK ;¾ck lr we;s w;r ta iïnkaOj weh je,s.u fmd,ssishg meñKs,s lr we;' ta iïnkaOfhka úNd. lsÍug fmd,sish Èk folla‌ iellref.a ksjig .sh;a Tyq ksjfia isg ke;ehs Wiia‌ fmd,sia‌ ks,Odßfhla‌ mejeiSh' tfy;a ldka;djf.a {d;Ska mjikafka fmd,sishg fojeks jr l< meñKs,a,g fmd,sish ksis m%;spdr fkdoela‌ùu ksid fuu wmrdOh isÿjQ njhs'

fuu wmrdOh isÿjQ Bfha fmrjrefõ ñh.sh ldka;djf.a ieñhd ;uka fiajh lrk fydag,fha /lshdjg msgj f.dia‌ we;' wk;=rej ldka;dj l=vd orejd jvdf.k jeäuy,a orejd oyï mdi,g /f.k heug ksjiska óg¾ 50 la‌ muK .uka lrñka isáh§ weh msgqmiska f.dia‌ fmdÆ myr § we;s njg fmd,sish iellrhs'

oyï mdi,a hñka isá kj yeúßÈ orejdf.ka m%ldYhla‌ ,nd .ekSug fmd,sish Bfha lghq;= lr ;sìKs' ud;r fcHIaG fmd,sia‌ wêldß foaYnkaÿ f;kakfldaka uy;df.a Wmfoia‌ u; je,s.u fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s tï' ldßhjiï uy;df.a fufyhùfuka ud;r nqoaê wxYfha ia‌:dkdêm;s Nd;sh chisxy uy;d iu. ud;r fmd,sia‌ wmrdO wxYh jeäÿr úu¾Yk isÿlrhs'

^Èjhsk&
pñkao is,ajd - m%§ma m%ikak iurfldaka" je,s.u - rxcka chj¾Ok

Gossip-Lanka
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR