Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fldaá yfha r;%x fydre fldgqfj;s
idmamqjg ßx.d we;af;a Wu.la‌ ydr,d

fudrgquq,a, m%foaYfha Wlia‌ uOHia‌:dkhlg we;=¿ù remsh,a fldaá myudrlg wêl jákdlfuka hq;a rka wNrK fidrd.;a iellrejka fofokd ñßydk úfYaI wmrdO fufyhqï tallh u.ska w;awvx.=jg f.k we;'

fidrd.kakd ,o rka wdNrK w;ßka remsh,a fldaá folydudrlg wdikak jákdlñka hq;a rka wdNrK f;d.hla‌o fidhd .ekSug fmd,sish iu;a úh'

fuu fidrlu isÿù we;af;a bl=;a uehs ui 26 jeksod rd;%S ld,fha§h' fudruq,a, k.rfha msysá Wlia‌ uOHia‌:dkhg fuu iellrejka fofokd
we;=¿ù we;af;a w,jx.=jlska l=vd Wu.la‌ ydrd ta Tia‌fiah'

miqj tys ;snQ fiamamqj iQla‍Iu whqßka újD; lrf.k we;s iellrejka remsh,a fldaá myudrlg wêl jákdlfuka hq;a rka wdNrK f.daks follg oudf.k /f.k f.dia‌ ;sfí'

fuu isoaêh iïnkaOfhka uQ,sl mÍla‍IK fudrgquq,a, fmd,sish u.ska isÿ l< w;r iellrejka w;awvx.=jg .ekSug fkdyels ù we;'

rkaNdKa‌v wysñjQ jHdmdßlhd fcHIaG ksfhdacH fmd,sia‌m;s wkqr fiakdkdhl uy;dg l< meñKs,a,lg wkqj fuu fidrlu ms<sn| úu¾Yk lsÍug .,alsia‌i ñßydk iy fudrgquq,a, fmd,sisj, lKa‌vdhï ;=kla‌ m;a lr we;'

ta wkqj ñßydk fmd,sisfha úfYaI wmrdO fufyhqï tallfha ia‌:dkdêm;s ksu,a lreKdr;ak uy;d we;=¿ ks,OdÍka l< úu¾Ykj,§ fuu fydrlug iïnkaO iellrejka ms<sn| f;dr;=re ,eî ;sfí'

fldaá .Kka jákd rkaNdKa‌v ñ,§ .kakd mqoa.,hka ms<sn| lrk ,o úu¾Ykhl§ je,s.u m%foaYfha jHdmdßlhl= ms<sn| f;dr;=re ,eî we;'

tu jHdmdßlhd fudrgqj m%foaYfha mqoa.,hl=f.ka rka wdNrK f;d.hla‌ ,ndf.k ta fjkqfjka remsh,a fldaá folyudrl uqo,la‌ ,nd§ we;s nj wkdjrKh úh'

ta wkqj tu jHdmdßlhd f.ka m%Yak lsÍfï§ iellrejka fofokd ms<sn| f;dr;=re fy<sù ;sfí'

miqj úfYaI fmd,sia‌ lKa‌vdhula‌ fudrgquq,a, m%foaYfha l< jeg,Sul§ iellrejka fofokd w;awvx.=jg .ekSug yels úh'

rkawdNrK ñ,§ .;a uqia‌,sï jHdmdßlhd bka fldgila‌ WKqlr rka ìia‌lÜ‌ idod we;sj njo fy<s úh'

iellrejka fofokd wêlrKh fj; Bfha ^09 jeksod& bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;sìKs' fudjqka fofokd óg fmr wjia‌:d ;=kl§u fuu Wlia‌ uOHia‌:dkh ì| rka wdNrK fidrd .ekSug W;aidy l<o th jH¾: ù we;'

ñßydk úfYaI wmrdO fufyhqï tallfha ia‌:dkdêm;s ksu,a lreKdr;ak uy;df.a fufyhùfuka .,alsia‌i fmd,sisfha Wm fmd,sia‌ mÍla‍Il OkjxY l=udr" fudrgquq,a, fmd,sisfha k,jxY Wm fmd,sia‌ mÍla‍Iljreka jk chka; fmf¾rd" fyauka; l=udr ierhka ,la‍Iauka" fldia‌;dm,a ^51857& úmq, iy wurlS¾;s hk ks,OdÍyq mÍla‍IK fufyhj;s'

fyauka; rkaÿKq" Wfoaks pkao%isß
photos by neth fm

Gossip-Lanka
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR