Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ud;f,ka wìryia Wu.la u;=fjhs

ud;f,a hgj;a; m‍%foaYfha msysá f,davkaj;a;kue;s ia:dkfha ud¾.h mq¿,a lSÍu i|yd fomi mia lÿ lmd bj;a lsÍfï§ ud¾.h wdikakfha isg lkao foig úys§ .sh wìryia Wu.hla u;=ù ;sfí'

l=reKE., isg hgj;a; yryd ud;f,a foig .uka lrk úg ud¾.fha ol=Kq miska u;=j we;s fuu Wu. óg¾ ishhla muK ÿrg úyso f.dia we;s w;r Wiska wä yhlg wdikak fõ' fyd¢ka jevqKq ñksil=g fuu Wu. ;=< lsisÿ wmyiqjlska f;drj .uka lsÍug yelshdj we;'

Wu.h ;=< óg¾ ishhla muK ÿrlg .uka l< yels jqj;a ta ;=< mj;sk oeä wÿr fya;=fjka bka tydg ksÍlaIKh l< fkdyel'

fmdf<dj hg msysá .,al=,la yryd fuu Wu.h leK ;sfí' ud¾. ixj¾Ok wêldßh úiska fuu ud¾.h mq¿,a lsÍfï lghq;= fï Èkj, isÿ flf¾' ta wkqj fuu f,davkaj;a; kue;s m‍%foaYfha§ ud¾.h b;d mgq neúka ta fomi jQ mial÷ neflda hka;‍% ud¾.fhka lmñka isá msßilg fuu Wu.h yuqù we;'

ud¾. uÜgfï isg óg¾ 3l muK Wilska fuu Wu.fha újrh wdrïN ù we;s w;r újrfha isg by<g óg¾ 30 lg jvd jeä Wilska hq;a l`ÿ iys; NQñhlaj mj;S'fuu Wu.h
ms<sn|j fuf;la ksYaÑ; fidhd ne,Sula isÿj ke;;a m‍%foaYjdiSka lshkafka fuu Wu.hg jir 100lg wdikak b;sydihla mj;sk njhs'

fï ms<sn|j wm l< úuiqul§ woyia oelajQ hgj;a; m‍%foaYfha mÈxÑlrejl=jQ fla'ä'ta' isßfidau uy;d fufia mejiSh'

wfma ;d;a;,df.a ;d;a; ldf,a fï m‍%foaYj, ;sì, ;sfhkafka wä mdrj,a ú;rhs' ta ldf,a fï yßh >k le,Ej,a' ud;f,a olajdu wä mdrj,a ú;rhs ta ojiaj, ;snqK lshkafka' ;d;a;, lshk úÈyg ta ojiaj, fï yßfha uxfld,a, ldrfhda b|, ;sfhkjd' ta ñksiaiq mdf¾ hk tk whf.a foaj,a fld,a, ld, yex.s,d bkav ;uhs fï Wuf.a ydrdf.k ;sfhkafka' ta lshk úÈhg fï Wu.hg wvqu .dfka wjqreÿ iShlj;a b;sydihla ;sfhkak ´k'

ld,h;a tlal fï Wuf.a bjqre lvd jeá, lg jeys, ;snqfKa' fï mdrj,a f,dl= lrkak uy;a;=re weú;a bjqre lmdf.k lmdf.k hkfldg ;uhs oEka ojia ;=klg ú;r l,ska wdfh;a fï Wuf.a u;=fj,d ;sfhkafka'fï jk úg fuu Wu.h keröu i|yd ñksiqka úYd, jYfhka meñ”u;a Wu.h ;=<g we;=¿ùu;a ksid wk;=reodhl ;;ajhla Woa.;j we;s nj;a m‍%foaYjdiSyq lsh;s' uõjreka l=vd orejka /qf.k fuu Wu.h ;=<g hdugo fm,ö isá;s' fuu wk;=re odhl ;;a;ajh wju lsÍu i|yd ud¾.h le”ï isÿl< msßia úiska Wu.fha újrh wjysr jkfia úYd, l¿ .,la fhdod we;;a ta w;ßka msysá l=vd újrhla Wmfhda.S fldgf.k ckhd Wu.h ;=<g .uka lrk whqreo olakg ,eìKs'

 iqks,a tia' me,a,kafoKsh
Gossip-Lankanews
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR