Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

"rKúre ßh,a iagd¾" lsre< lms;ka wreKsg

;%súO yuqod úrejkaf.a ie.jqKq l,d yelshdjka t<solajk jeäu fma%laIl m%;spdr iu.ska Y%S ,xldfõ ßhe,sá jevigyka w;r" m%uqL;ajhg m;aj we;s rKúre ßh,aiagd¾ isõ jk fufyhqfï wjika uyd ;r.h w;s W;al¾Ij;a wkaoñka wo iq.;odi .Dyia: l%Svdx.Kfha § meje;ajqKd'

rKúre ßh,aiagd¾ ;r.fha isõjk wÈhf¾ ch.%dyS lms;ka wreKs o is,ajd ioyd remsh,a fldaá foll jákdlulska hq;a iqfLdamfNda.S ksfjila ysñjqKd' fojk ia:dkh yñlr.;a kdhl .=jka Ng foaYdka ohdr;ak i|yd fgdfhdgd ,xld fj;ska kj;u fudag¾ r:hla iy remsh,a ñ,shkhl uqo,a msßkeuqKd' ;=kajk ia:dkh Èkd.;a ffjoH iyhl iqfïkao% ßIs fjkqfjka remsh,a ñ,shk foll uqo,l ;Hd.hla o isõjk ia:dkh Èkd.;a ,dkaia fldam%,a iïm;a iqrx. iy miajk ia:dk Èkd.;a lms;ka ry,a m%kdkaÿ fjkqfjka remsh,a 550"000 ne.skao msßkeñK' yhjk ia:dkh
Èkd.;a ,dkaia fldam%,a fiෳuH f,afmd;afoksh isg 12 ia:dkh olajd ;r.lrejkag remsh,a 450"000 isg remsh,a 150"000 olajd uqo,a ;Hd. iu. LED rEmjdysks iy vhf,d.a fg,súIka iïnkaO;d ;s<sK flßK'

rK úre ßh,a iagd¾ 4 jeks wÈhf¾ wjika ;r.jgh i|yd Y%S ,xldfõ hqo yuqodj ksfhdackh lrñka fïc¾ ;s<sK pkao%l=udr" lms;ka ry,a m%kdkaÿ" lms;ka wreKs o is,ajd" ,d$flda iïm;a iqrx." ,d$flda fi!uH f,afmd;afoksh" Y%S ,xld kdúl yuqodfõ ffjoH iydhl iqfïkao% ßIS iy Y%s ,xld .=jka yuqodfõ kdhl .=jkaNg foaYdka ohdr;ak hk rKúrejka ;r. jeÿkd' ix.S; lafIa;%fha m%ùK lKavdhulska ieÿï,;a úksiqre uඬq,a,la úiska iuia; ,l=Kqj,ska 60]la o b;sßh fma%laIl ck;djf.a ukdmj,ska o ch.%dylhska f;dard.kq ,enqjd'

rdcH wdrlaIl yd kd.ßl ixj¾Ok wud;HdxYfha f,alï f.daGdNh rdcmlaI uy;df.a ixl,amhla wkqj" f,dj ìysjqKq rKúre ßh,a iagd¾ jevigyk i|yd mQ¾K wkq.%yh ,ndÿkafka ñ,shk 8lg jeä mdßfNda.slhka msßila isák furg úYd,;u cx.u ÿrl;k fiajd iïmdol vhf,d.a wdiswdgd iud.u úiska

wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI uy;df.a WmfoaYl;ajh hgf;a rKúre ßh,aiagd¾ jevigyk f,dj m%:u jrg ;j;a jeo.;a ikaêia:dkhla igyka lr ;snqkd' ta wkqj ñys÷ fi;a ueÿr" wNsukai," rKúre iïm;a flakao%h" rd.u rKúre fijK iy fjk;a ia:dkhkays fkajdisl wdndê; rKúrejka fjkqfjka úfYaI ;r. jghlao rKúre ßh,aiagd¾ 4 jeks fufyhqug wka;¾.; lr ;sîK'

fujr ;r.fha§ úfoia rgj, isák Y%S ,dxlslhkago SMS mKsjqv u.ska Tjqka leue;s rKúrejl=g ch.%yKh lsÍug iydh §ug wjia:dj i,id ;sìK'
Gossip-Lankanews
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR