Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

jg/l úð; ysñf.a 
ZfndrejZ fy<sfjhs 
- fmd,Sisfhka kvq

cd;sl n, fiakdfõ kdhl" uyshx.k m‍%dfoaYSh iNd uka;‍%S" mQcH jg/l úð; ysñhka ;uka úiska fyda fjk;a wfhl= ,jd ;=jd, isÿlrf.k we;s njg wêlrK ffjoHjrhdf.a ks¾foaYj,ska ;yjqre ù we;ehs fmd,Sish mjihs'

oekg frday,a .;j isák mQcH jg/l úð; ysñhkaf.a YÍrfha olakg ,efnk lemqï ;=jd, Wkajykafia úiskau isÿlr .;a tajdoehs ielu;=ù ;sfnkjd' tu ;=jd, isÿù we;s ia:dkhka iy tajdfha ;;a;ajh foi ne,Sfï § tu ielh u;=jk njhs  ffjoH wxY mjikafka'

mQcH jg/l úð; ysñhka ;=jd, iys;j w;mh .eg .id isáh § mdkÿr" ysrk
m‍%foaYfha§ miq.sh isl=rdod fidhd .ekqKd' ta" lsishï mqoa.,fhl= wod, ud¾.fha jeà isák njg mdf¾ .uka l< mqoa.,fhl= fmd,sishg l< oekqï§ulska wk;=rejhs' mQcH jg/l úð; ysñhka frday,a .; lsÍfuka wk;=rej yeisreKq wdldrh b;d ieliys; nj wdrxÑ ud¾. i|yka l<d'

fndfyda fõ,djla hk;=re úð; ysñhka frdayf,a § l:d fkdlr f.d¿ù isáu o tu ielh ;j;a jeälrkakla jqKd' l:d fkdlr isàug fyda l:d lsÍu k;r úug ;rï fya;=jla Wkajykafia frday,a .;lrk wjia:dfõ fkd;snq njhs ffjoHjreka m‍%ldY lf<a' YÍrfha olakg ,enqKq lemqï ;=jd, lsisjla nrm;, tajd fkdjk w;r th ;ksj jqj;a

isÿlr .;yels nj olakg ,efnkjd'

oekg lsis÷ wmyiq ;;a;ajhla fkdue;s Wkajykafia frdayf,ka msgj hdug ;rï iqÿiq ;;a;ajfha miqjkjd' tfy;a frdayf,ka msgùu È.ska È.gu
m‍%;slafIam lrk Wkajykafia úúO wmyiq;d iy frda.S ;;a;ajhka we;s nj mjiñka fi!LH ld¾h uKav, mjd oeä wmyiq;djhg m;alrjk nj i|yka'

tys§ tu m%ydrh t,a, jQfha flfiao hkak jg/l úð;ysñhka ysñhkaf.ka úuiqjo ta ms<sn| lsisÿ ms<s;=rla ,nd § fkd;sìKs'

miqj jg/l úð; ysñhkaf.ka fld<U wmrdO fldÜGdih 20 jeks od úfYaI
m‍%ldYhla ,nd ‍f.k ;sfí'

wjia:d lsysmhl§ Wkajykafia mriamr úfrdaë lreKq bÈßm;a fldg ;snQ nj;a" wêlrK ffjoH jd¾;dj,g wkqj jg/l úð; ysñhkaf.a ys;j;l= iu. tlaj Wkaykafiag ydks lr.ekSu ie,iqïiy.;j l< tlla njg o fy<sù ;sfna'

fuu isoaêh fya;=fjka wi;H meñKs,s f.dkq lsÍu iïnkaOfhka Wkajykafiag úreoaOj kvq mejÍug lghq;= lrk nj fmd,sia udOH m‍%ldYl" fcHIaG fmd,sia wêldÍ wð;a frdayK uy;d wo^22& mej;s udOH yuqjl§ mejiSh'


Gossip - Lanka
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR