Gossip Lanka Advertisements

Sponsored Ads

GOSSIP-LANKA WALPAL

GOSSIP-LANKA KATHIRAYA

TODAY ASTROLOGY

GOSSIP-LANKA LATEST

predictions for provincial council elections by Sumanadasa Abeygunawardena  

rdclSh ffoj{hd 
Pkao m%;sM, lshhs

rdclSh ffoj{ iqukodi wfí.=Kj¾Ok uy;d bÈß m<d;a iNd ue;sjrKfha m%;sm, ms<sn|j l;dnylg tlajqKd' tys§ Tyq lshd isáfha Y‍%S ,xldfõ flakaøhg wkqj rch .ek lshfjk oyjekakg wêm;s l=c .‍%yhd fï jk úg b;du n,j;a njhs' mj;sk .‍%y ;;ajh wkqj todfuod;=r fkd,enQ ue;sjrK ch.%yKhla wdKavq mlaIh fujr ,nk nj Tyq mejiqjd'

ol=K iy niakdysr m<d;a iNdj úisrejd yeß ckjdß 12 jkod ys mej;s n,.;= nj ksid tlai;a cd;sl mlaIfha hï hï wNHka;r .egqï mjd we;s jQ njo Tyq mjikjd' ud¾;= 29 jkod o tjka n,.;= Èkhla neúka tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh lsisod fkd,enQ chla m%;sY;d;aul jYfhka úYd, jeä ùula iu. ,nk nj Tyqf.a woyihs'


t;fldg ck;d úuqla;s fmruqfKa kdhl;ajh mjd fjkia jQ fï wjia:dfõ Tjqkaf.a Pkao jeäjk tlla keoao@

.‍%y msysàï wkqjhs uu fï lshkafka' ck;d úuqla;s fmruqfKa ú;rla fkfuhs tlai;a cd;sl mlaIh" m‍%cd;ka;‍%jd§ mlaIh jf.a mlaIj,;a Pkao j¾Okhla fmakak keye'

niakdysr m<d;a uyweu;s Oqrh ,efnkafka m‍%ikak rK;=x. uy;auhgo@ Wmd,s fldäldr uy;auhgo@

wdKavqfõ jf.au úmlaIfh;a fndfyda fofklaf. y|yka Tjqka oekqj;aj fyda fkdoekqj;aj uu mÍlaId lr,d ;sfhkjd' iuyrekaf.a y|yka ug ,efnkafka Tjqkaf.a {d;Skaf.ka' uu ta wkqjhs fï lshkafka' m<d;a foflau uy weu;sjre ysgmq whuhs' m‍%ikak rK;=x. uy;auhf.a flakaøh fï fj,dfõ n,j;a'

ol=fKa Ydka úfca,d,a uy;auh;a ksoyfika miafia ljqre;a fkd.;a Pkao ixLHdjla .kakjd' uu fï lshkafka y|ykaj, yeáhghs';j úfYaI fohla lshkak ;sfhkjd' ta" Ndr; ,laIauka uy;auhdf.a ÿj .ek' weh wms ljqrej;a fkdys;mq chla ,nkjd' mshdg hkak neßjqK .uk weh hkjd'

ta lshkafka ysre‚ld fld<ôka uq,a ;ekg tkjo@

fufyu tlla uu lshkakï' ljqre;a fkdys;k Pkao m‍%udKhla weh ,nkjd' mshd fkd.sh .uk weh hkjd'

ol=fKa k¿ ks<shkag fudkjd fjhso@

ta f.d,af,da hka;ï tfyka fufyka fIama fjhs'Gossip Lanka

gossip , gossip Lanka, col3neg _____________________________________________
© 2013-2014 Gossip - Lanka News Email : info@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
______________________________________________________________________ 24 Hours sinhala and english News Updates - Breaking Hot News from Sri Lanka. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, update throughout the day, include Sri Lanka news papers.

Gossip Lanka Advertisements

Sponsored Ads

OTHTHUKARU NEWS

GOSSIP-LANKA KELIBIMA

WORLD GOSSIP NEWS

Like us on Facebook

Gossip Lanka Stats

GOSSIP PHOTO GALLERY