Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

isßOïu ysñf.a ry;anfõ fy<sorõj ^ùäfhda&

;uka jykafia wry;ajQ nj lshñka uE;  ld,Skj  udOH wjdOkh ;u k;= lr .ekSug isßOïu ysñhka fyj;a isß iuka;no% ysñhkaf.a ksrej; oeka fy<s ù ;sfnkjd' msá¥fõ isßOïu ysñhka miq.sh ld,fha ;uka ilDoaOd.dó jQ nj mjid uyd mßudk m%isoaêhla ,nd.kakd ,È' wk;=rej isjqf¾ meyeh o fjkia lr.;a w;r Wkajykafia kduh o ,isß iuka; No%, f,i fjkia lr.kakd ,È'

 óg fmr fmdfydh Èkhkays § rEmjdyskS jevigykaj,g ke;sju neß iajdókajykafia kula jQ msá¥fõ isßOïu ysñhka miq.sh wjqreoaolg jeä ld,hla rEmjdysksfha olakg fkd,enqKs' ta Wkajykafia úiska ud¾.M, wjfndaOlrf.k we;s njg f.k.sh jHdc m%pdrh ksid h'

tu fya;=fjka Wkajykafia Ydikfhka bj;a l< hq;= njg o úYd, l;sldj;la we;s ù ;snqKs' miq.sh fmdfydaod iaj¾Kjdysks udOH cd,h úiska iÔùj mj;ajkq ,nk O¾u foaYkd jevigyk ,isß iuka;no% ysñhkaf.a, wdY%ufha isg meje;a jQ w;r tys § Wkajykafia ;udf.a kj oyï wjfndaOh ms<snoj meyeÈ,slrñka ta iïnkaOj wNsfhda.hla o isÿ lrkq,enqjd'

,´kEu flfkl=g udj mÍlaId lrkak bv ;shkjd' W.;=ka" {dkjka;hka" Ydia;%jka;hka" O¾uorhka" úoHd{hka" foaYmd,{hka" iudcfha ish¿u ;rd;srïj, ñksiaiq udj iNdjlg le|j,d uf.ka m%Yak lr,d mq¿jka flfkla bkakjd kï udj mroaokak' lsisfjl=g udj mrdchg m;al, fkdyel',

hkqfjka ,la forK ishÆu fn!oaO ck;djg m%ldY lrkq ,enqjd' miq .sh Èfkl ta ish,a, fy<sorõ jqfha Wkajykafia isÿl< O¾u foaYkdjla w;r;=r§ h' m%isoaêh yd O¾u foaYkd meje;aùug wjia:d ,nd .ekSu Wfoid yqfola wi;H m%pdr isÿ l< nj isßOïu ysñhka m%ldY lrk ,o ùäfhdaj my; fõ'

Gossip Lanka
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR