Gossip Lanka Advertisements

Sponsored Ads

GOSSIP-LANKA WALPAL

GOSSIP-LANKA KATHIRAYA

TODAY ASTROLOGY

GOSSIP-LANKA LATEST

Pitiduwe Siridhamma Thero's Video  

isßOïu ysñf.a ry;anfõ fy<sorõj ^ùäfhda&

;uka jykafia wry;ajQ nj lshñka uE;  ld,Skj  udOH wjdOkh ;u k;= lr .ekSug isßOïu ysñhka fyj;a isß iuka;no% ysñhkaf.a ksrej; oeka fy<s ù ;sfnkjd' msá¥fõ isßOïu ysñhka miq.sh ld,fha ;uka ilDoaOd.dó jQ nj mjid uyd mßudk m%isoaêhla ,nd.kakd ,È' wk;=rej isjqf¾ meyeh o fjkia lr.;a w;r Wkajykafia kduh o ,isß iuka; No%, f,i fjkia lr.kakd ,È'

 óg fmr fmdfydh Èkhkays § rEmjdyskS jevigykaj,g ke;sju neß iajdókajykafia kula jQ msá¥fõ isßOïu ysñhka miq.sh wjqreoaolg jeä ld,hla rEmjdysksfha olakg fkd,enqKs' ta Wkajykafia úiska ud¾.M, wjfndaOlrf.k we;s njg f.k.sh jHdc m%pdrh ksid h'

tu fya;=fjka Wkajykafia Ydikfhka bj;a l< hq;= njg o úYd, l;sldj;la we;s ù ;snqKs' miq.sh fmdfydaod iaj¾Kjdysks udOH cd,h úiska iÔùj mj;ajkq ,nk O¾u foaYkd jevigyk ,isß iuka;no% ysñhkaf.a, wdY%ufha isg meje;a jQ w;r tys § Wkajykafia ;udf.a kj oyï wjfndaOh ms<snoj meyeÈ,slrñka ta iïnkaOj wNsfhda.hla o isÿ lrkq,enqjd'

,´kEu flfkl=g udj mÍlaId lrkak bv ;shkjd' W.;=ka" {dkjka;hka" Ydia;%jka;hka" O¾uorhka" úoHd{hka" foaYmd,{hka" iudcfha ish¿u ;rd;srïj, ñksiaiq udj iNdjlg le|j,d uf.ka m%Yak lr,d mq¿jka flfkla bkakjd kï udj mroaokak' lsisfjl=g udj mrdchg m;al, fkdyel',

hkqfjka ,la forK ishÆu fn!oaO ck;djg m%ldY lrkq ,enqjd' miq .sh Èfkl ta ish,a, fy<sorõ jqfha Wkajykafia isÿl< O¾u foaYkdjla w;r;=r§ h' m%isoaêh yd O¾u foaYkd meje;aùug wjia:d ,nd .ekSu Wfoid yqfola wi;H m%pdr isÿ l< nj isßOïu ysñhka m%ldY lrk ,o ùäfhdaj my; fõ'

Gossip Lanka

gossip , gossip Lanka, col3neg _____________________________________________
© 2013-2014 Gossip - Lanka News Email : info@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
______________________________________________________________________ 24 Hours sinhala and english News Updates - Breaking Hot News from Sri Lanka. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, update throughout the day, include Sri Lanka news papers.

Gossip Lanka Advertisements

Sponsored Ads

OTHTHUKARU NEWS

GOSSIP-LANKA KELIBIMA

WORLD GOSSIP NEWS

Like us on Facebook

Gossip Lanka Stats

GOSSIP PHOTO GALLERY